Tag: design

  • OWL01 — granie i pisanie

    OWL01 — granie i pisanie

    Pierwsze larpopisanie za nami... No i chyba będą następne 🙂

  • 4 larpowa ucieczka — program

    4 larpowa ucieczka — program

    Na lar­po­wej sce­nie jest jed­no małe wyda­rze­nie, skie­ro­wa­ne spe­cjal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Lar­pers’ Retre­at — tygo­dnio­wy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pierw­szy tydzień wrze­śnia moż­na przy­je­chać, by dzie­lić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py z gło­wy na papier. To pod­czas ucie­czek powsta­ły takie gry jak pre­zen­to­wa­ne na naszej…