OWL01 — granie i pisanie

Pierw­sza sowa za pło­tem! A mówiąc bar­dziej po ludz­ku — pierw­szy OWL, czy­li Otwar­te Warsz­ta­ty Lar­po­pi­sa­nia. Dzię­ku­je­my za licz­ne przy­by­cie (w sumie było nas 12 osób), zasie­dze­nie się po godzi­nach, sza­lo­ne idee, szki­ce i pro­to­ty­py. Mamy nadzie­ję, że cho­ciaż część z waszych pomy­słów wykieł­ku­ją w kom­plet­ne sce­na­riu­sze… Któ­re popro­wa­dzi­cie w następ­nym sezonie 🙂

Jako że dzi­siaj odby­wa się sie­dem­dzie­sią­ty dru­gi black­box i skład orgow­ski jest w kom­ple­cie w tym samym miej­scu i cza­sie, prze­ga­da­li­śmy szyb­ko nasz sto­su­nek do Waszej suge­stii, by takie spo­tka­nia odby­wa­ły się czę­ściej i regularnie.

Jest nam sza­le­nie miło, że taka pro­po­zy­cja padła. Pisa­nie i gada­nie o lar­pach lubi­my. Dla­te­go niniej­szym ogła­sza­my, że 

do koń­ca “Sezo­nu 6” kolej­ne OWL odbę­dą się raz w mie­sią­cu
(a potem pomy­śli­my co dalej)

Do zoba­cze­nia!

p.s. Przy oka­zji przy­po­mi­na­my, że już za dwa tygo­dnie pią­ty Xmas Spe­cial, czy­li świą­tecz­ny larp nie­spo­dzian­ka w akom­pa­nia­men­cie pier­ni­ków i man­da­ry­nek! 🙂 Nie może Was zabraknąć!


Opublikowano

w

przez