Strona główna » OWL01 — granie i pisanie
Piotr Milews­ki | 15 grud­nia 2019 | Wieś­ci

Pier­wsza sowa za płotem! A mówiąc bardziej po ludzku — pier­wszy OWL, czyli Otwarte Warsz­taty Lar­popisa­nia. Dzięku­je­my za liczne przy­by­cie (w sum­ie było nas 12 osób), zasiedze­nie się po godz­i­nach, sza­lone idee, szkice i pro­to­typy. Mamy nadzieję, że cho­ci­aż część z waszych pomysłów wykiełku­ją w kom­pletne sce­nar­iusze… Które poprowadzi­cie w następ­nym sezonie 🙂

Jako że dzisi­aj odby­wa się siedemdziesią­ty dru­gi black­box i skład orgows­ki jest w kom­ple­cie w tym samym miejs­cu i cza­sie, prze­gadal­iśmy szy­bko nasz sto­sunek do Waszej sug­estii, by takie spotka­nia odby­wały się częś­ciej i regularnie.

Jest nam sza­le­nie miło, że taka propozy­c­ja padła. Pisanie i gadanie o larpach lubimy. Dlat­ego niniejszym ogłasza­my, że 

do koń­ca “Sezonu 6” kole­jne OWL odbędą się raz w miesiącu
(a potem pomyślimy co dalej)

Do zobaczenia!

p.s. Przy okazji przy­pom­i­namy, że już za dwa tygod­nie pią­ty Xmas Spe­cial, czyli świąteczny larp niespodzian­ka w akom­pa­ni­a­men­cie pierników i mandarynek! 🙂 Nie może Was zabraknąć!

Przewiń do góry