BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je podwo­je na lato. Nie zna­czy to bynaj­mniej, że prze­sta­li­śmy grać i pro­wa­dzić lar­py; już za tydzień (12–15 lip­ca) poja­wi­my się na kon­wen­cie fan­ta­sty­ki Polcon w Toru­niu by zapre­zen­to­wać dwa lar­py, któ­re gości­ły na naszej sce­nie. Będą to gry:

ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zioło

oraz

SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicho­la­sa Martina

Jeśli omi­nę­li­ście je pod­czas naszych spo­tkań, macie oka­zję nad­ro­bić zale­gło­ści. Zapraszamy!

Wię­cej o lar­po­wym pro­gra­mie tego­rocz­ne­go Polco­nu napi­sał Jakub Shon­su Barań­ski na blo­gu Lublar­pu. Zapra­sza­my do lek­tu­ry jego polco­no­wych “pole­ca­jek”.

Do zoba­cze­nia w Toruniu 🙂

 


Opublikowano

w

przez