BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je podwo­je na lato. Nie zna­czy to bynaj­mniej, że prze­sta­li­śmy grać i pro­wa­dzić lar­py; już za tydzień (12–15 lip­ca) poja­wi­my się na kon­wen­cie fan­ta­sty­ki Polcon w Toru­niu by zapre­zen­to­wać dwa lar­py, któ­re gości­ły na naszej sce­nie. Będą to gry: ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zio­ło oraz SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicho­la­sa Mar­ti­na Jeśli ominęliście …

BB3C na Polco­nie 2018 Read More »