Strona główna » BB3C na Pyrkonie 2019
Piotr Milews­ki | 22 kwiet­nia 2019 | Wieś­ci ze świata

Już za kil­ka dni ruszy najwięk­szy fes­ti­w­al fan­tasty­ki w Polsce – Pyrkon. Mamy przy­jem­ność wziąć w nim udzi­ał jako “Prele­gen­ci Zaproszeni”. Jeśli macie w planach wypad na poz­nańs­ka impreze w najbliższy week­end, zachę­camy do wzię­cia udzi­ału w naszych punk­tach programu. 

Prelekcje

Zgłasza­jąc nasze punk­ty do pro­gra­mu dłu­go zas­tanaw­ial­iśmy się do kogo je skierować . Po głośnej burzy mózgów dos­zliśmy do wniosku, że najbardziej zależy nam na podzie­le­niu się wiedzą i doświad­cze­niem z początku­ją­cy­mi twór­ca­mi.
Tak zrodz­ił się pomysł, by obie nasze prelekc­je połączy wspól­ny nad­ty­tuł: „zacznij lar­pować”. Oto ich szczegółowe opisy.

Prelekcja #1. Zacznij larpować: jak napisać swój pierwszy larp?

Jeśli grasz w larpach, prędzej czy później zakiełku­je Ci w głowie Twój Pomysł. Nawet jeżeli go zig­noru­jesz, prędzej czy później pojaw­ią się następ­ne. W końcu któryś wyda Ci się naprawdę dobry. Tylko od czego zacząć? Z czego skła­da się sce­nar­iusz? Jak napisać dobre kar­ty postaci? Czy koniecznie trze­ba je pisać? Jak skom­ponować rytm gry? Jak poprzez grę opowiedzieć fas­cynu­jącą his­torię? Zaprasza­my na prelekcję o tym, jak pokon­ać drogę od kon­cep­tu do kom­plet­nego sce­nar­iusza gry, dołączyć do grona autorów i autorek larpów… I nie zniechę­cić się po drodze. 

Zaprasza­my w piątek, 26go kwiet­nia, na godz 20:30 do Auli 3B‑C

Prelekcja #2. Zacznij larpować: produkcja i prowadzenie larpu.

Mis­trz Gry. Larp­mas­ter. Mity­cz­na oso­bis­tość, która pisze larpy, prowadzi larpy i na dodatek potrafi samodziel­nie wykon­ać wszys­tkie rek­wiz­y­ty. Uwa­ga! Cza­sy się zmieniły, już tak nie trze­ba! Zaprasza­my na prelekcję o tym, jak rozpocząć przy­godę z prowadze­niem larpów. Skąd wziąć gotowe sce­nar­iusze? Jak przy­go­tować siebie i uczest­ników do gry? Czym różni się prowadze­nie larpu od sesji RPG? Co powinienem/powinnam umieć i gdzie się tego nauczyć? Przyjdź, jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pyta­nia. Ale… Jeśli nie odna­j­du­jesz się w prowadze­niu gier, ich pisanie nie przy­chodzi ci lekko, ale masz ochotę włączyć się w przy­go­towanie lar­powego wydarzenia…Powiemy też o tym, na czym pole­ga pra­ca pro­du­cen­ta / pro­du­cen­t­ki larpów i dlaczego to bard­zo faj­na rob­o­ta. Prelekc­ja o tworze­niu scenografii, przy­go­towywa­niu rek­wiz­ytów i wyczarowywa­niu innych światów światłem i dźwiękiem. Wpad­nij, posłuchaj, zdradz­imy na czym pole­ga robi­e­nie larpów “od kuchni”.

Zaprasza­my w piątek, 26go kwiet­nia, na godz 21:30 do Auli 3B‑C

Larpy

Blok lar­powy na Pyrkonie od lat goś­ci w tym samym budynku. Dobrze znamy pomieszczenia, w których odby­wa­ją się gry. Wybral­iśmy więc takie sce­nar­iusze, które mają szanse dobrze współ­grać z otoczeniem.

Wąż z popiołu (Serpent of ash)

Wąż z popi­ołu” to fińs­ka gra, której autorem jest J. Toumas Har­vainen. Larp w kon­wencji dra­matu opowia­da o mech­a­niz­mach rządzą­cych sek­ta­mi. Jak trwałe są więzi, które spa­ja­ją ze sobą członków takiej wspól­no­ty? Czy jest ona w stanie przetr­wać bez charyzmy swo­jego lid­era? Gracze wciela się w rolę członków niewielkiej sek­ty Wyz­wolonych, która roz­padła się po przy­pad­kowej śmier­ci jej założy­ciela, Tymoteusza.Pięć lat po wypad­ku jeden z członków wewnętrznego kręgu zaprosił byłych członków grupy na spotkanie. Nikt nie wie dlaczego to zro­bił. Wszyscy — lep­iej lub gorzej — ułożyli sobie życie na nowo. A jed­nak — przyszli.

Zaprasza­my w piątek, 26go kwiet­nia, na godz 23:00 do sali 3.2

Rzeź

Zima, nar­ty, kominek, grzaniec, schro­nisko, przy­ja­ciele! Jak co roku. Każdego roku! Trady­cję wspól­nych urlopów w górach zapoc­zątkowali ich rodz­ice, kil­ka dekad temu. Ter­az ekipy się podzieliły. Staruszkowie wolą popi­jać drin­ki z palemką na ciepłych plażach. Nato­mi­ast Oni wciąż się spo­tyka­ją. For­mal­nie, nie są rodz­iną. Niko­go nie łączą więzy krwi. Pomi­mo tego, są sobie najbliżsi na świecie. Jeśli trze­ba się wygadać, zapy­tać o radę, wyrzu­cić coś z siebie — to tutaj, raz do roku, jest na to właś­ci­we miejsce i właś­ci­wy czas. Larp jest dra­matem oby­cza­jowym z tran­shu­man­isty­cznym i cyber­punkowym twistem, przy­jazny zwłaszcza wiel­bi­cielom seri­alu “Black Mir­ror”. Pow­stał w ramach cyk­lu “Xmas Spe­cial”, czyli świątecznych gier-niespodzianek prezen­towanych pod­czas grud­niowych spotkań sce­ny Black­Box 3City.

Zaprasza­my w sobotę, 27go kwiet­nia, na godz 18:00 do sali 3.3

Do zobaczenia na Pyrkonie!

Przewiń do góry