BB3C na Pyrkonie 2019

Już za kil­ka dni ruszy naj­więk­szy festi­wal fan­ta­sty­ki w Pol­sce – Pyr­kon. Mamy przy­jem­ność wziąć w nim udział jako “Pre­le­gen­ci Zapro­sze­ni”. Jeśli macie w pla­nach wypad na poznań­ska impre­ze w naj­bliż­szy week­end, zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w naszych punk­tach programu. 

Prelekcje

Zgła­sza­jąc nasze punk­ty do pro­gra­mu dłu­go zasta­na­wia­li­śmy się do kogo je skie­ro­wać . Po gło­śnej burzy mózgów doszli­śmy do wnio­sku, że naj­bar­dziej zale­ży nam na podzie­le­niu się wie­dzą i doświad­cze­niem z począt­ku­ją­cy­mi twór­ca­mi.
Tak zro­dził się pomysł, by obie nasze pre­lek­cje połą­czy wspól­ny nad­ty­tuł: „zacznij lar­po­wać”. Oto ich szcze­gó­ło­we opisy.

Prelekcja #1. Zacznij larpować: jak napisać swój pierwszy larp?

Jeśli grasz w lar­pach, prę­dzej czy póź­niej zakieł­ku­je Ci w gło­wie Twój Pomysł. Nawet jeże­li go zigno­ru­jesz, prę­dzej czy póź­niej poja­wią się następ­ne. W koń­cu któ­ryś wyda Ci się napraw­dę dobry. Tyl­ko od cze­go zacząć? Z cze­go skła­da się sce­na­riusz? Jak napi­sać dobre kar­ty posta­ci? Czy koniecz­nie trze­ba je pisać? Jak skom­po­no­wać rytm gry? Jak poprzez grę opo­wie­dzieć fascy­nu­ją­cą histo­rię? Zapra­sza­my na pre­lek­cję o tym, jak poko­nać dro­gę od kon­cep­tu do kom­plet­ne­go sce­na­riu­sza gry, dołą­czyć do gro­na auto­rów i auto­rek lar­pów… I nie znie­chę­cić się po drodze. 

Zapra­sza­my w pią­tek, 26go kwiet­nia, na godz 20:30 do Auli 3B‑C

Prelekcja #2. Zacznij larpować: produkcja i prowadzenie larpu.

Mistrz Gry. Larp­ma­ster. Mitycz­na oso­bi­stość, któ­ra pisze lar­py, pro­wa­dzi lar­py i na doda­tek potra­fi samo­dziel­nie wyko­nać wszyst­kie rekwi­zy­ty. Uwa­ga! Cza­sy się zmie­ni­ły, już tak nie trze­ba! Zapra­sza­my na pre­lek­cję o tym, jak roz­po­cząć przy­go­dę z pro­wa­dze­niem lar­pów. Skąd wziąć goto­we sce­na­riu­sze? Jak przy­go­to­wać sie­bie i uczest­ni­ków do gry? Czym róż­ni się pro­wa­dze­nie lar­pu od sesji RPG? Co powinienem/powinnam umieć i gdzie się tego nauczyć? Przyjdź, jeśli szu­kasz odpo­wie­dzi na powyż­sze pyta­nia. Ale… Jeśli nie odnaj­du­jesz się w pro­wa­dze­niu gier, ich pisa­nie nie przy­cho­dzi ci lek­ko, ale masz ocho­tę włą­czyć się w przy­go­to­wa­nie lar­po­we­go wydarzenia…Powiemy też o tym, na czym pole­ga pra­ca pro­du­cen­ta / pro­du­cent­ki lar­pów i dla­cze­go to bar­dzo faj­na robo­ta. Pre­lek­cja o two­rze­niu sce­no­gra­fii, przy­go­to­wy­wa­niu rekwi­zy­tów i wycza­ro­wy­wa­niu innych świa­tów świa­tłem i dźwię­kiem. Wpad­nij, posłu­chaj, zdra­dzi­my na czym pole­ga robie­nie lar­pów “od kuchni”.

Zapra­sza­my w pią­tek, 26go kwiet­nia, na godz 21:30 do Auli 3B‑C

Larpy

Blok lar­po­wy na Pyr­ko­nie od lat gości w tym samym budyn­ku. Dobrze zna­my pomiesz­cze­nia, w któ­rych odby­wa­ją się gry. Wybra­li­śmy więc takie sce­na­riu­sze, któ­re mają szan­se dobrze współ­grać z otoczeniem.

Wąż z popiołu (Serpent of ash)

Wąż z popio­łu” to fiń­ska gra, któ­rej auto­rem jest J. Toumas Harva­inen. Larp w kon­wen­cji dra­ma­tu opo­wia­da o mecha­ni­zmach rzą­dzą­cych sek­ta­mi. Jak trwa­łe są wię­zi, któ­re spa­ja­ją ze sobą człon­ków takiej wspól­no­ty? Czy jest ona w sta­nie prze­trwać bez cha­ry­zmy swo­je­go lide­ra? Gra­cze wcie­la się w rolę człon­ków nie­wiel­kiej sek­ty Wyzwo­lo­nych, któ­ra roz­pa­dła się po przy­pad­ko­wej śmier­ci jej zało­ży­cie­la, Tymoteusza.Pięć lat po wypad­ku jeden z człon­ków wewnętrz­ne­go krę­gu zapro­sił byłych człon­ków gru­py na spo­tka­nie. Nikt nie wie dla­cze­go to zro­bił. Wszy­scy — lepiej lub gorzej — uło­ży­li sobie życie na nowo. A jed­nak — przyszli.

Zapra­sza­my w pią­tek, 26go kwiet­nia, na godz 23:00 do sali 3.2

Rzeź

Zima, nar­ty, komi­nek, grza­niec, schro­ni­sko, przy­ja­cie­le! Jak co roku. Każ­de­go roku! Tra­dy­cję wspól­nych urlo­pów w górach zapo­cząt­ko­wa­li ich rodzi­ce, kil­ka dekad temu. Teraz eki­py się podzie­li­ły. Sta­rusz­ko­wie wolą popi­jać drin­ki z palem­ką na cie­płych pla­żach. Nato­miast Oni wciąż się spo­ty­ka­ją. For­mal­nie, nie są rodzi­ną. Niko­go nie łączą wię­zy krwi. Pomi­mo tego, są sobie naj­bliż­si na świe­cie. Jeśli trze­ba się wyga­dać, zapy­tać o radę, wyrzu­cić coś z sie­bie — to tutaj, raz do roku, jest na to wła­ści­we miej­sce i wła­ści­wy czas. Larp jest dra­ma­tem oby­cza­jo­wym z trans­hu­ma­ni­stycz­nym i cyber­pun­ko­wym twi­stem, przy­ja­zny zwłasz­cza wiel­bi­cie­lom seria­lu “Black Mir­ror”. Powstał w ramach cyklu “Xmas Spe­cial”, czy­li świą­tecz­nych gier-nie­spo­dzia­nek pre­zen­to­wa­nych pod­czas gru­dnio­wych spo­tkań sce­ny Black­Box 3City.

Zapra­sza­my w sobo­tę, 27go kwiet­nia, na godz 18:00 do sali 3.3

Do zoba­cze­nia na Pyrkonie!


Opublikowano

w

przez