Zapraszamy na SPOT 2019

Trój­miej­ska sce­na lar­po­wa to nie tyl­ko Black­Box, ale rów­nież Klub Fan­ta­sty­ki “Zardze­wia­ły Topór”. Fla­go­we pro­jek­ty tego sto­wa­rzy­sze­nia to let­nia “Tygo­dniów­ka” oraz odby­wa­ją­cy się wio­sną SPOT.

SPOT to lar­po­we spo­tka­nie faj­nych ludzi i dobrych gier. Trzy dni wypeł­nio­ne po brze­gi lar­pa­mi, warsz­ta­ta­mi, fre­efor­ma­mi, RPG-ami i planszówkami. 

“Po sąsiedz­ku”, w imie­niu orga­ni­za­to­rów, zapra­sza­my zarów­no począt­ku­ją­cych, jak i sta­rych lar­po­wych wyja­da­czy. Odby­wa się w 5 — 7 kwiet­nia 2019 w Przywidzu.

Tego­rocz­ny SPOT jest jubi­le­uszo­wą, X edy­cją! Poza lar­pa­mi i gra­mi w pro­gra­mie znaj­dzie­cie też tur­niej łucz­ni­czy, warsz­ta­ty tań­ców daw­nych i Are­nę, w któ­rej będzie­cie mogli się zmie­rzyć w wal­ce na otuliniaki!

Wię­cej infor­ma­cji na fejs­bu­ko­wym pro­fi­lu wyda­rze­nia.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: