Arycon 2023 — nowy festiwal larpowy

Lar­py w dużej ilo­ści, w róż­nych tema­ty­kach i róż­nych loka­cjach roz­miesz­czo­nych na tere­nie zre­kon­stru­owa­ne­go gro­du. Obfi­tość jedze­nia w śre­dnio­wiecz­nym kli­ma­cie, któ­re moż­na zaku­pić na miej­scu. Oprócz tego licz­ne kra­my ze szpe­jem lar­po­wym i inny­mi kli­ma­tycz­ny­mi arte­fak­ta­mi. Gdzie zapo­wia­da się taki dobry week­end? W gro­dzie rycer­skim w Raci­bo­rzu, gdzie star­tu­je pierw­sza edy­cja nowej impre­zy lar­po­wej pod nazwą 

Arycon

W pro­gra­mie:

  • lar­py, w tym noc­na gra w kon­wen­cji postapo;
  • kącik gier plan­szo­wych i RPG;
  • warsz­ta­ty i prelekcje;
  • kon­kurs cosplay;
  • poka­zy wal­ki i wystę­py artystyczne;
  • licy­ta­cja na pomoc Ukrainie.

Ceny bile­tów “open” star­tu­ją od 90 zł, opła­ta za poje­dyn­czy larp to 50 zł. Zapra­sza­my ser­decz­nie w imie­niu orga­ni­za­to­rów i organizatorek!


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: