Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

Łamią­ca wia­do­mość! Zna­na twór­czy­ni z Pomo­rza, Kse­nia Goliń­ska, wygra­ła kon­kurs lar­po­wy Car­bon 2023! #Liczba_Larpowych_statuetek_Nad_Morze_Zwiększa_Się 🙂 GRATULUJEMY!

Oprócz play­te­stu zwy­cię­skie­go sce­na­riu­sza Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki mie­li­ście oka­zję grać u Kse­ni w larp Seishi No Sekai, któ­ry napi­sa­ła razem z Igna­cy­mi Kitlow­skim. Pro­wa­dzi­my inten­syw­ne roz­mo­wy z lau­re­at­ką, aby car­bo­no­wo-jesien­ny larp odby­ła się na naszym festi­wa­lu Black­bo­xSum­mer Week 2024. Mamy podej­rze­nia gra­ni­czą­ce z pew­no­ścią, że nam się uda… 😉

Tym­cza­sem już za kil­ka dni repre­zen­ta­cja Black­bo­xu wyru­sza do Kra­ko­wa szu­kać dla lar­po­we­go Trój­mia­sta kolej­nych wspa­nia­łych gier do impor­tu na ten i przy­szły sezon. Jeśli też tam będzie­cie, to nie zapo­mnij­cie zbić z nami pio­ny! No i przy oka­zji zapra­sza­my na corocz­ny prze­gląd lar­pów z kon­kur­su Gol­den Cobra, któ­ry odbę­dzie się w Gdy­ni, 25 listopada.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

,

przez