Sezon 9 — nowe wydarzenia

Zima daje o sobie znać wszech­obec­ną ciem­no­ścią i dłu­gi­mi wie­czo­ra­mi. Dni sta­ją się jed­nak coraz dłuż­sze i nim się obej­rzy­my, a przyj­dzie wio­sna… I zakoń­cze­nie 9 sezo­nu Black­Box 3City. Zanim jed­nak do tego doj­dzie, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was jesz­cze kil­ka spo­tkań. Oto wyda­rze­nia, jakie szy­ku­je­my dla Was w dru­giej poło­wie sezonu.

4.02.23. BB114: Dra­bi­na i Koro­na. Nowy larp Pio­tra Milew­skie­go, któ­ry miał pre­mie­rę w fina­le kon­kur­su lar­po­we­go Car­bon 2022. 

18.02.23. BB115: Headli­ne. Fina­ło­wy larp kon­kur­su Lar­po­we Lau­ry 2017, któ­re­go auto­ra­mi są Paweł Jur­giel i Alek­san­der Tukaj.

4.03.23. BB116: Zew z Otchła­ni. Zna­ny i lubia­ny larp gościn­nie popro­wa­dzi autor, Jacek Wiśnia.

18.03.23. BB117: Seishi no Sakai. Pre­mie­ra nowej gry duetu Kse­nia Goliń­ska i Igna­cy Kitlowski.

16.04.23. BB118: Last Tra­in from War­saw. Impor­to­wa­na gra o Pol­sce, autor­stwa zna­ne­go ame­ry­kań­skie­go twór­cy, Jaso­na Mornigstara.

Jeśli jeste­ście czuj­ni (a wie­my, że jeste­ście!), to na pew­no zauwa­ży­li­ście czte­ro­ty­go­dnio­wą prze­rwę pomię­dzy Black­Bo­xem 117 a 118. Czyż­by nic lar­po­we­go się wte­dy nie dzia­ło w Trój­mie­ście? Wręcz prze­ciw­nie! W dniach 30.03–02.04 zapra­sza­my Was do Gdyń­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry na Kon­fe­ren­cję Larpową 

KoLa 2023!

Black­Box 3City oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­cow Gier Fun­Re­al są orga­ni­za­to­ra­mi tego­rocz­nej odsło­ny wyda­rze­nia, któ­re po raz pierw­szy od 3 lat odbę­dzie się sta­cjo­nar­nie. Spo­dzie­waj­cie się inspi­ru­ją­cych wykła­dów, gorą­cych debat, kre­atyw­nych warsz­ta­tów i owoc­nych sesji kre­atyw­nych. Wkrót­ce przed­sta­wi­my Wam wię­cej informacji.

Czy to już wszyst­ko! Bynaj­mniej! Sezon zakoń­czy w dru­giej poło­wie maja testo­wa odsło­na gry Hotel Cali­for­nia, autor­stwa Mar­ci­na Zaj­dla i Pio­tra Milew­skie­go. W pierw­szych dniach czerw­ca larp będzie wal­czył w kon­kur­sie Lar­po­we Lau­ry 2023, auto­rzy liczą więc na wasz feed­back i wsparcie!

Wię­cej infor­ma­cji wkrótce!


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: