BlackBox No.113 – Drabina i Korona

Czas: 04.02.2023 r. godz. 15:00

Nie­któ­re lar­py “piszą się” same i od razu. Inne potrze­bu­ją kata­li­za­to­ra i nie­co wię­cej cza­su. Pomysł na larp

Drabina i Korona

zro­dził się w gło­wie auto­ra, Pio­tra Milew­skie­go, pod­czas jed­nej z sesji kre­atyw­nych warsz­ta­tów twór­czych Hard­kon Lar­pers’ Reatre­at 2018. Inspi­ra­cją była powieść Mar­ka S. Hube­ra­tha Gniaz­do Świa­tów oraz gra kar­cia­na Magic the Gathe­ring. W tym samym roku larp został zgło­szo­ny do kon­kur­su Lar­po­we Lau­ry, nie zakwa­li­fi­ko­wał się do fina­łu, a następ­nie dostał się nań z listy rezer­wo­wej… Ale nie uda­ło się go skoń­czyć na czas. Osta­tecz­nie nie mia­ła swo­jej pre­mie­ry w Lubli­nie i nie­do­koń­czo­ny pozo­stał w szu­fla­dzie aż do roku 2022, gdy na hory­zon­cie poja­wił się Kon­kurs Lar­po­wy Car­bon. W fina­le bar­dziej przy­padł do gustu sędziom sce­na­riusz Jaku­ba Barań­skie­go Misca­to­nic Mad­ness, ale Dra­bi­na i Koro­na otrzy­ma­ła bar­dzo dobre recen­zje od gra­czy, że z dumą zapra­sza­my na jej trój­miej­ską premierę.

Jest to gra nale­ży do tych, któ­re sta­wia­ją pyta­nia. Roz­gryw­ka to wspól­ne poszu­ki­wa­nie odpo­wie­dzi. W tej grze sta­wia­my pyta­nia o war­to­ści i posta­wy, jakim hoł­du­je­my (albo mogli­by­śmy, albo powin­ni­śmy) w cza­sie glo­bal­ne­go kry­zy­su. Upro­szo­ne, ale czy­tel­ne kul­tu­ry fik­cyj­nych kra­jów pozwa­la­ją zogni­sko­wać popu­lar­ne świa­to­po­glą­dy i meto­dy radze­nia sobie (albo uni­ka­nia) w sytu­acji pod­bram­ko­wej na ska­lę cywi­li­za­cyj­ną. Must play! dla wszyst­kich, któ­rzy kocha­ją scien­ce fic­tion, fan­ta­sty­kę socjo­lo­gicz­ną i lar­py poli­tycz­ne z wyso­ki­mi stawkami.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w sali F.017 na par­te­rze budyn­ku IV Pomor­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go w Gdy­ni Redło­wie (wej­ście od stro­ny skrzy­żo­wa­nia ul. Stryj­skiej i al. Zwy­cię­stwa). Moż­na przy­nieść swo­je napo­je i kanapki.

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp “Dra­bi­na i Koro­na” w cenie 50,00 zł.
  • Prze­czy­taj opis gry i Pod­ręcz­nik Gra­cza, a następ­nie wybierz dwa kra­je, któ­re chcesz reprezentować.
  • Napisz maila z wybra­ny­mi nazwa­mi kra­jów na adres piotr.milewski@funreal.pl
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj strój na larp!

UWAGA! Wszyst­kie posta­cie w grze są neu­tral­ne płcio­wo (uni­sex).

Promocja

Przyjdź z Przyjacielem, Przyjdź z Przyjaciółką.

2 BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp Dra­bi­na i Koro­na,

możesz za dar­mo zabrać ze sobą na grę kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • Kup bilet na larp.
  • Napisz, w cią­gu 24 godzin od zaku­pu, mail na adres piotr.milewski@bb3c.pl, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Bilety

Karta do kultury

Na larp Dra­bi­na i Koro­na obo­wią­zu­je zniż­ka 20% dla posia­da­czy Kar­ty do kul­tu­ry. Pod­czas kupo­wa­nia bile­tu w ser­wi­sie Eve­nea nale­ży podać kod raba­to­wy “KARTA DO KULTURY”. Jeśli z nie­go sko­rzy­sta­cie, przed lar­pem popro­si­my Was o oka­za­nie waszej Kar­ty do Kultury.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Drabina i Korona

04.02.2023 r. godz. 15:00Cena bile­tu 50 zł.