Plebiscyt Larpowe Laury 2023 i testy naszej reprezentacji.

Już w naj­bliż­szy week­end w War­sza­wie odbę­dzie się ple­bi­scyt (zwa­ny przez nie­któ­re oso­by kon­kur­sem) Lar­po­we Lau­ry 2023.

Lau­ry to: 

 • 5 fina­ło­wych gier.
 • 11 sędziów.
 • Ponad 50 miejsc dla uczestników.
 • Jeden zwy­cięz­ca, któ­ry wyje­dzie z War­sza­wy ude­ko­ro­wa­ny Lar­po­wy­mi Laurami!

Czwar­ta edy­cja nagro­dy, dzię­ki wspar­ciu Andrze­ja Pierz­cha­ły (któ­ry został pro­du­cen­tem tej odsło­ny ple­bi­scy­tu) odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry “Kolo­ro­wa” w War­sza­wie w dniach 2–4 czerw­ca 2023.

Do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ły się gry:

 • Biel albo w pocze­kal­ni dwor­ca Flims nie­opo­dal zna­mie­ni­te­go sana­to­rium Wal­dhaus sław­ne­go na całą Euro­pę i nie tyl­ko (Jakub Famul­ski, Rafał Matraszek);
 • Gru­pa Pro­me­te­usza (Piotr Idziak, Filip Kopij);
 • Hotel Cali­for­nia (Piotr Milew­ski, Mar­cin Zajdel);
 • ULTRAS (Paweł Jasiński);
 • Wypra­wa po Zło­te Runo (Prze­my­sław Głomb).

Trze­ciej grze na powyż­szej liście kibi­cu­je­my naj­bar­dziej, jej testrun odbę­dzie się w Gdy­ni, 1 czerw­ca. Spie­szy­my też z infor­ma­cją, że zosta­ły ostat­nie miej­sca na gry na samym konkursie:

 • 2x Wypra­wa po Zło­te Runo;
 • 3x ULTRAS;
 • 2x Biel (…);
 • 1x Gru­pa Prometeusza.

Jeśli nie macie pla­nów na naj­bliż­szy week­end, to może war­to wybrać się do sto­li­cy? Zapi­sy na gry znaj­dzie­cie na face­bo­oko­wym WYDARZENIU ple­bi­scy­tu.


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: