BlackBox na Punkonie!

Czym jest Pun­kon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­to­rzy i organizatorki…

“Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­wo-rpgo­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.
Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie. Będzie­cie mogli zupeł­nie za darmo:

  • dowie­dzieć się wię­cej na temat lar­pów i rpgów;
  • wziąć udział w warsztatach;
  • zagrać sesje oraz lar­py online;
  • poznać nowych ludzi i dobrze się bawić

Chcie­li­by­śmy stwo­rzyć prze­strzeń, gdzie moż­na sku­pić się wyłącz­nie na tych dwóch hob­by. Wszy­scy są mile widzia­ni, bez wzglę­du na sto­pień wta­jem­ni­cze­nia. Wręcz będzie nam bar­dzo miło wpro­wa­dzić oso­by, któ­re są jesz­cze kom­plet­nie zielone.”

Black­Box sta­ra się nie odpusz­czać tak dobrze zapo­wia­da­ją­cych się wyda­rzeń. Dla­te­go w pro­gra­mie impre­zy znaj­dzie­cie aż trzy “nasze” gry:

Całość będzie się odby­wać na ser­we­rze discor­do­wym w naj­bliż­szy week­end. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie w ofi­cjal­nych kana­łach infor­ma­cyj­nych konwentu:

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: