Tag: Punkon

  • Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

    Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

    Black­Box zawsze lubił bywa­nie na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. W ubie­głym roku musie­li­śmy polu­bić to w wer­sji onli­ne. Na szczę­ście przy­pa­dło nam to do gustu. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wró­cić do wir­tu­al­nych spo­tkań miło­śni­ków i miło­śni­czek fan­ta­sty­ki i lar­po­wa­nia. W naj­bliż­szy week­end ponow­nie odwie­dzi­my konwent Punkon Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki piszą o nim tak: “Czym jest Pun­kon?Pun­kon to cie­plut­ki…

  • BlackBox na Punkonie!

    BlackBox na Punkonie!

    Czym jest Pun­kon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­to­rzy i organizatorki… “Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­wo-rpgo­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie. Będzie­cie mogli zupeł­nie za darmo: dowie­dzieć się wię­cej na temat…