Punkon 2022 — naleśnikowo-larpowy konwent online

Black­Box zawsze lubił bywa­nie na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. W ubie­głym roku musie­li­śmy polu­bić to w wer­sji onli­ne. Na szczę­ście przy­pa­dło nam to do gustu. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy wró­cić do wir­tu­al­nych spo­tkań miło­śni­ków i miło­śni­czek fan­ta­sty­ki i lar­po­wa­nia. W naj­bliż­szy week­end ponow­nie odwie­dzi­my konwent

Punkon

Orga­ni­za­to­rzy i orga­ni­za­tor­ki piszą o nim tak:

“Czym jest Pun­kon?
Pun­kon to cie­plut­ki jak nale­śnicz­ki kon­went lar­po­wo-rpgo­wy, gdzie zasma­ku­jesz słod­kiej niczym syrop klo­no­wy zaba­wy. Na patel­ni będzie wie­le inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji, gier, lar­pów onli­ne, rpgów.
Zapra­sza­my wszyst­kich do kon­sump­cji nasze­go lek­ko­straw­ne­go wyda­rze­nia, gdzie każ­dy zado­wo­li swo­je pod­nie­bie­nie.
Będzie­cie na nim mogli zupeł­nie za darmo:

  • dowie­dzieć się wię­cej na temat lar­pów i rpgów
  • wziąć udział w warsztatach
  • zagrać sesje oraz lar­py online
  • poznać nowych ludzi i dobrze się bawić
    Na tej edy­cji chcie­li­by­śmy sku­pić się przede wszyst­kim na mistrzo­wa­niu i dla­te­go pla­nu­je­my zro­bić oddziel­ny blok na ten temat!
    Chcie­li­by­śmy stwo­rzyć prze­strzeń, gdzie moż­na sku­pić się wyłącz­nie na tych dwóch hob­by.
    Wszy­scy są mile widzia­ni, bez wzglę­du na sto­pień wta­jem­ni­cze­nia. Wręcz będzie nam bar­dzo miło wpro­wa­dzić oso­by, któ­re są jesz­cze kom­plet­nie zielone!”

Pro­gram impre­zy znaj­dzie­cie TUTAJ.

Zapi­sy na lar­py i sesje RPG: TUTAJ.

BlackBoxowe punkty programu:

14–18:00 Larp Wia­do­mość, któ­ry popro­wa­dzi Piotr Milewski

14–15:00 Pre­lek­cja Producent/ka, Prowadzący/a, Autork/a — prze­stań być Mistrzem Wszyst­kie­go!, któ­rą popro­wa­dzi Pau­li­na Michałowska

18–19:00 Pre­lek­cja 13 lek­cji od twór­ców immer­si­ve expe­rien­ces, któ­rą popro­wa­dzi Piotr Milewski

20:30–22:00 Sesja Kre­atyw­na 4 Seasons Chal­len­ge! Na ten punk pro­gra­mu zapra­sza­my szcze­gól­nie! Wspól­ne robie­nie lar­pów meto­dą szyb­kie­go pro­to­ty­po­wa­nia jest napraw­dę faj­ne i sku­tecz­ne 🙂 Zapra­sza­my do spróbowania!

Do zoba­cze­nia na Punkonie!


Opublikowano

w

przez

Tagi: