Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listo­pa­da w Gdy­ni. Rów­nież w tym roku na wyda­rze­niu spo­tka­cie Black­Box 3City. Na razie zgło­si­li­śmy na razie 3 lar­py z kate­go­rii “zna­ne i lubia­ne”, ale to nie wszyst­ko. Poni­żej znaj­dzie­cie lin­ki do zgło­szeń i wydarzenia.

Zgła­sza­ja­cie faj­ne rze­czy razem z nami, rób­my fan­ta­sty­kę w Trójmieście! 🙂


Opublikowano

w

,

przez

Tagi: