Tag: minicon

  • Minicon i BlackBox No.122 – bilety

    Minicon i BlackBox No.122 – bilety

    Chcesz z nami pograć w ten week­end? To super! Jeśli szu­kasz gry spod szyl­du Black­Box 3City, mamy dla cie­bie aż 4 gry do wyboru! Pasja Minicon 2023 Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mini­co­nu możesz zagrać w 3 nasze gry: Jak się na nie zapisać?  Dla lar­pów i sesji RPG organizatorzy_ki festi­wa­lu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne WYDARZENIE NA FB, dołącz do…

  • Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

    Minicon 2022 — jesienne konwentowanie w Gdyni!

    Już tyl­ko do jutra moż­na zgła­szać lar­po­we punk­ty pro­gra­mu na Pasja Mini­con 2022! Mini­con to dar­mo­wy kon­went fan­ta­stycz­ny orga­ni­zo­wa­ny przez Biblio­te­kę z Pasją i gru­pę ini­cja­tyw­ną Ratel Squ­ad 4–5 listo­pa­da w Gdy­ni. Rów­nież w tym roku na wyda­rze­niu spo­tka­cie Black­Box 3City. Na razie zgło­si­li­śmy na razie 3 lar­py z kate­go­rii “zna­ne i lubia­ne”, ale to…