Minicon i BlackBox No.122 – bilety

Chcesz z nami pograć w ten week­end? To super! Jeśli szu­kasz gry spod szyl­du Black­Box 3City, mamy dla cie­bie aż 4 gry do wyboru!

Pasja Minicon 2023

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mini­co­nu możesz zagrać w 3 nasze gry:

Jak się na nie zapisać? 

  1. Zare­je­struj się (za free!) na kon­went Pasja Mini­con 2023.
  2. Sprawdz w PROGRAMIE gdzie i o jakiej godzi­nie star­tu­je się gra, któ­ra cię interesuje.
  3. Użyj FORMULARZA, aby zare­zer­wo­wać dla sie­bie miej­sce na wybra­nej grze.

Dla lar­pów i sesji RPG organizatorzy_ki festi­wa­lu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne WYDARZENIE NA FB, dołącz do nie­go, by być na bieżąco.

BlackBox No. 122

Tu spra­wa jest pro­sta! Kse­nia Gliń­ska popro­wa­dzi testo­wą, przed­kon­kur­so­wą (patrz gry fina­ło­we kon­kur­su Car­bon 2023) odsło­nę gry Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki.

Bile­ty są za free, wystar­czy klik­nąć jeden dla sie­bie w ser­wi­sie Eve­nea! Link do ser­wi­su oraz kom­plet infor­ma­cji o wyda­rze­niu znaj­dziesz TUTAJ. Do zobaczenia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: