BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

  Summer Week 2024 — zostań larpowym producentem/ką!

  |

  |

  ,

  Każ­dy, kto kie­dy­kol­wiek był na impre­zie lar­po­wej wie, że tygo­dnio­wy festi­wal z kil­ku­dzie­sią­cio­ma lar­pa­mi w pro­gra­mie sam się nie zorganizuje/ wyprodukuje/ popro­wa­dzi. Nasz zespół z wie­lo­ma aspek­ta­mi pora­dzi­my sobie z pal­cem w przy­sło­wio­wym nosie… Ale będzie nam się pra­co­wać znacz­nie przy­jem­niej, jeśli nasz zespół będzie więk­szy.  Tu na sce­nę wcho­dzi­cie wy, z kub­kiem kawy w…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 – czym są domki larpowe?

  Summer Week 2024 – czym są domki larpowe?

  |

  |

  Od otwar­cia reje­stra­cji na nasz festi­wal minę­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie, a już 3/4 dostęp­nych bile­tów zosta­ła wyprze­da­nych. Wie­lu z was wyka­za­ło się w tym pro­ce­sie wyjąt­ko­wą spo­strze­gaw­czo­ścią, zauwa­ża­jąc pew­ną nowość w for­mu­la­rzu. Poja­wi­ła się nowa opcja do wybo­ru bile­tów: “domek lar­po­wy”. Wraz z nią nasza skrzyn­ka mailo­wa zaczę­ła przy­po­mi­nać kory­tarz domu Dur­sley­ów w otwie­ra­ją­cej scenie…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2024 — Rejestracja otwarta

  Summer Week 2024 — Rejestracja otwarta

  |

  |

  ,

  Sum­mer Week 2024: zapisz się! Otwo­rzy­li­śmy for­mu­larz zgłoszeniowy!

  Czy­taj dalej

 • Chodź w kosmos!

  Chodź w kosmos!

  |

  |

  Leć z nami w kosmos! W Heve­lia­num cze­ka­ją na cie­bie miej­sca w dwóch lar­po­wych wehi­ku­łach przy­go­to­wa­nych z oka­zji Kosmicz­ne­go Dnia Nauki!

  Czy­taj dalej

 • Zapraszamy na BlackBox Summer Week 2024

  Zapraszamy na BlackBox Summer Week 2024

  |

  |

  ,

  Przy­jedź na let­ni festi­wal lar­po­wa­nia! Zagraj w naj­lep­sze lar­py kame­ral­ne z Pol­ski i zagra­ni­cy! 8 dni. ponad 40 gier. 1 festiwal!

  Czy­taj dalej