BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

 • Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  |

  |

  ,

  Łamią­ca wia­do­mość! Zna­na twór­czy­ni z Pomo­rza, Kse­nia Goliń­ska, wygra­ła kon­kurs lar­po­wy Car­bon 2023! #Liczba_Larpowych_statuetek_Nad_Morze_Zwiększa_Się 🙂 GRATULUJEMY! Oprócz play­te­stu zwy­cię­skie­go sce­na­riu­sza Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki mie­li­ście oka­zję grać u Kse­ni w larp Seishi No Sekai, któ­ry napi­sa­ła razem z Igna­cy­mi Kitlow­skim. Pro­wa­dzi­my inten­syw­ne roz­mo­wy z lau­re­at­ką, aby car­bo­­no­­wo-jesie­n­ny larp odby­ła się…

  Czy­taj dalej

 • Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  |

  |

  Chcesz z nami pograć w ten week­end? To super! Jeśli szu­kasz gry spod szyl­du Black­Box 3City, mamy dla cie­bie aż 4 gry do wybo­ru! Pasja Mini­con 2023 Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mini­co­nu możesz zagrać w 3 nasze gry: Jak się na nie zapi­sać?  Dla lar­pów i sesji RPG organizatorzy_ki festi­wa­lu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne WYDARZENIE NA FB, dołącz do…

  Czy­taj dalej

 • BlackBox No.121 – bilety i wakaty na larp

  BlackBox No.121 – bilety i wakaty na larp

  |

  |

  Chcesz zostać uwięziony/a w hote­lu? W halo­we­eno­wy week­end zagrać w lar­pie o duchach? A może po pro­stu lubisz nowo­ze­landz­kie lar­py? Mamy dla cie­bie propozycję!

  Czy­taj dalej

 • Sezon X — co będzie grane? X.23 — I.24

  Sezon X — co będzie grane? X.23 — I.24

  |

  |

  Otwie­ra­my sezon 10! Gdzie grać w lar­py tej jesie­ni? Kie­dy? I naj­waż­niej­sze — jakie sce­na­riu­sze poja­wią się w harmonogramie?

  Czy­taj dalej

 • BlackBox No.120 — bilety na warsztaty i larp

  BlackBox No.120 — bilety na warsztaty i larp

  |

  |

  To już! Już są! Bile­ty na naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ne wyda­rze­nie, roz­po­czy­na­ją­ce nie tyl­ko kolej­ny sezon Black­Bo­xu, ale i sezon na gra­nie w lar­py kame­ral­ne! Ser­decz­nie zapra­sza­my na V Trój­miej­ski Week­end z Warsz­ta­ta­mi i Lar­pa­mi! Spo­tka­my się z Wami już 120 raz, po raz czwar­ty gra­jąc wspól­nie w Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kul­tu­ry. Klik­nij, by zare­zer­wo­wać bilet na warsztaty…

  Czy­taj dalej