BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • Chodź w kosmos!

  Chodź w kosmos!

  |

  |

  Leć z nami w kosmos! W Heve­lia­num cze­ka­ją na cie­bie miej­sca w dwóch lar­po­wych wehi­ku­łach przy­go­to­wa­nych z oka­zji Kosmicz­ne­go Dnia Nauki!

  Czy­taj dalej

 • Zapraszamy na BlackBox Summer Week 2024

  Zapraszamy na BlackBox Summer Week 2024

  |

  |

  ,

  Przy­jedź na let­ni festi­wal lar­po­wa­nia! Zagraj w naj­lep­sze lar­py kame­ral­ne z Pol­ski i zagra­ni­cy! 8 dni. ponad 40 gier. 1 festiwal!

  Czy­taj dalej

 • Sezon X — co będzie grane? II.24 — V.24

  Sezon X — co będzie grane? II.24 — V.24

  |

  |

  Lar­puj wio­sną w Trój­mie­ście! Dowiedz się, jakie gry przy­go­to­wa­li­śmy na dru­gą poło­wę 10 sezo­nu Black­Box 3City!

  Czy­taj dalej

 • Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

  Cyberpunk 2054 — One Way Ticket

  |

  |

  O tym, że Black­Box lubi fan­ta­sty­kę bar­dzo a cyber­pun­ko­we kli­ma­ty wyjąt­ko­wo, wie każ­dy, kto śle­dzi nasze wyda­rze­nia. Jeśli wpa­da nam w ręce dobry sce­na­riusz osa­dzo­ny w tej kon­wen­cji, natych­miast sta­ra­my się go dla Was popro­wa­dzić.  Jak dotąd, od tej zasa­dy był jeden wyją­tek: cyber­pun­ko­we lar­py orga­ni­zo­wa­ne w Trój­mie­ście od lat przez zaprzy­jaź­nio­na eki­pę Zardze­wia­łe­go Topora.…

  Czy­taj dalej

 • Krak-On 2023. Relacja.

  Krak-On 2023. Relacja.

  |

  |

  ,

  Na lar­po­wej sce­nie zade­biu­to­wał nowy festi­wal lar­pów kame­ral­nych — Krak-On. Byli­śmy, gra­li­śmy, podsumowujemy!

  Czy­taj dalej