BlackBox 3City

to spotkania z larpami na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  27 kwiet­nia 2024

  24 sierp­nia 2024

Wieści

 • BlackBox No.120 — bilety na warsztaty i larp

  BlackBox No.120 — bilety na warsztaty i larp

  |

  |

  To już! Już są! Bile­ty na naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ne wyda­rze­nie, roz­po­czy­na­ją­ce nie tyl­ko kolej­ny sezon Black­Bo­xu, ale i sezon na gra­nie w lar­py kame­ral­ne! Ser­decz­nie zapra­sza­my na V Trój­miej­ski Week­end z Warsz­ta­ta­mi i Lar­pa­mi! Spo­tka­my się z Wami już 120 raz, po raz czwar­ty gra­jąc wspól­nie w Nad­bał­tyc­kim Cen­trum Kul­tu­ry. Klik­nij, by zare­zer­wo­wać bilet na warsztaty…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2023 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.23

  Summer Week 2023 — Klejnotowy System Zapisów na Gry v.23

  |

  |

  Bez kolej­ki! Bez ner­wów! Bez wsta­wa­nia bla­dym świ­tem! Klej­no­to­wy sys­tem zapi­sów gwa­ran­cją two­je­go kom­for­tu pod­czas zapi­sów na gry!

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2023 — jak się przygotować? Jedzenie, mycie, spanie.

  Summer Week 2023 — jak się przygotować? Jedzenie, mycie, spanie.

  |

  |

  Co jeść? Jak spać? Czy mycie się na kon­wen­cie napraw­dę przy­no­si pecha? Oto garść nie­zbęd­nych infor­ma­cji logistycznych.

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2023 — jak dojadę?

  Summer Week 2023 — jak dojadę?

  |

  |

  ,

  “Chcę poje­chać na Ala­skę, ale nie wiem, jak tam tra­fić”. Logi­sty­ka to sztu­ka, a my pomi­mo tego, że jeste­śmy zale­d­wie jej adep­ta­mi, nauczy­li­śmy się kil­ku rze­czy. Zatem, dro­gi podróż­ni­ku, dro­ga podróż­nicz­ko, powiedz naj­pierw jaki śro­dek loko­mo­cji wybie­rasz. Samo­chód Tu spra­wa jest pro­sta! Wbij w nawi­ga­cję adres: Przy­sta­nek Ala­ska, Gli­śno Wiel­kie 3. Pociąg lub auto­bus Jeśli…

  Czy­taj dalej

 • Summer Week 2023 — Kostiumy na larpy

  Summer Week 2023 — Kostiumy na larpy

  |

  |

  ,

  Sum­mer Week już tuż, tuż! Nie lubisz się pako­wać? Prze­czy­taj garść zło­tych porad doty­czą­cych kostiu­mów na larpy!

  Czy­taj dalej