Ognisko na zakończenie sezonu 10

Za nami jubi­le­uszo­wy, dzie­sią­ty sezon Black­Bo­xu. Deka­da wypeł­nio­na fan­ta­stycz­ny­mi gra­mi, prze­pięk­ny­mi kostiu­ma­mi i nie­za­po­mnia­ną sce­no­gra­fią. I nie mie­li­by­śmy cze­go świę­to­wać, gdy­by nie Ty! Dla­te­go już dzi­siaj zapla­nuj wie­czór pełen świet­nej zaba­wy i relak­su w towa­rzy­stwie larpowców. 

Zapra­sza­my 26 maja o godzi­nie 17:00 na ogni­sko w Par­ku Kolib­ki w Gdy­ni. Naj­bliż­szy przy­sta­nek to Orło­wo SKM — “Klif” (linie: 21, 26, 31, 134, 326, 700, 710, 760). Naj­bliż­sza sta­cja SKM: Orło­wo SKM — “Klif”.

Zabierz ze sobą ulu­bio­ny rekwi­zyt oraz spa­kuj pro­wiant: kieł­ba­ski, camem­ber­ta, hal­lo­umi, palusz­ki, chip­sy, orzesz­ki i picie, któ­re chcesz na miej­scu spo­ży­wać. Jeśli chcesz, możesz zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nie był na żad­nym BlackBoxie 🙂

Będzie­my piec kieł­ba­ski i słu­chać opo­wie­ści o lar­po­wej tre­ści, przy magicz­nym bla­sku ognia. Dołącz do nas, aby wspól­nie stwo­rzyć nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia pod gwiazdami! 

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: