Tag: ognisko

  • Ognisko na zakończenie sezonu 9

    Ognisko na zakończenie sezonu 9

    Cześć nasi kochani! Zanim zdą­ży­li­śmy się zorien­to­wać, już skoń­czył się 9 sezon naszej dzia­łal­no­ści. Sezon bar­dzo inten­syw­ny w któ­rym orga­ni­zo­wa­li­śmy KOLĘ 2 rok z rzę­du!!! Potrze­bu­je­my chwi­li wytchnie­nia przed przy­stą­pie­niem do dal­szej pra­cy. Naj­lep­szą for­mą nała­do­wa­nia naszych bate­rii to wasza ener­gia, śmiech, i oczy­wi­ście roz­mo­wy z Wami. Dla­te­go spie­szy­my donieść, że posta­no­wi­li­śmy ponow­nie (jak co roku)…

  • BB Ognisko — zakończenie Sezonu 5

    BB Ognisko — zakończenie Sezonu 5

    Posezonowe larpowców ognisko! Wpadnij i podsumuj z nami piąty sezon BlackBox 3City przy trzasku iskier i syku opiekanych kiełbasek! 🙂 Wstęp wolny!