Ognisko na zakończenie sezonu 9

Cześć nasi kochani!

Zanim zdą­ży­li­śmy się zorien­to­wać, już skoń­czył się 9 sezon naszej dzia­łal­no­ści. Sezon bar­dzo inten­syw­ny w któ­rym orga­ni­zo­wa­li­śmy KOLĘ 2 rok z rzę­du!!! Potrze­bu­je­my chwi­li wytchnie­nia przed przy­stą­pie­niem do dal­szej pra­cy. Naj­lep­szą for­mą nała­do­wa­nia naszych bate­rii to wasza ener­gia, śmiech, i oczy­wi­ście roz­mo­wy z Wami.

Dla­te­go spie­szy­my donieść, że posta­no­wi­li­śmy ponow­nie (jak co roku) orga­ni­zu­je­my wspól­ne ogni­sko z kieł­ba­ska­mi. Nie wie­my jak dla Was, ale dla nas od pierw­sze­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez nas pod­su­mo­wa­nia w tej for­mie to wiel­ka atrakcja 😃

Star­tu­je­my…
Kie­dy: 8 go czerw­ca o godzi­nie 17:00.
Gdzie: w naszym stan­dar­do­wym, ogól­no­do­stęp­nym, miej­skim miej­scu ogniskowym.na tere­nie sta­rej stad­ni­ny koni na gdyń­skich Kolibkach.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Jeśli nie wiesz gdzie to jest, ustaw GPS na “Fab Lab Trój­mia­sto”. Miej­sce ogni­sko­we znaj­du­je się na pola­nie za ich budynkiem. 

Zbiór­ka na par­kin­gu, stam­tąd ruszy­my na miej­sce. Zachę­ca­my do zabra­nia wege (i nie­we­ge) kieł­ba­sek, camem­ber­tów, bana­nów i nutel­li, napo­jów i innych prze­ką­sek. Koniecz­nie zabierz­cie koniecz­nie ze sobą zna­jo­mych lub dru­gie połówki.

Do zoba­cze­nia!

Orga­ni­za­to­rzy Black­Box 3City

PS: Zapra­sza­my też inne fan­ta­stycz­ne gru­py lar­po­we i nie­lar­po­we. Wpa­daj­cie do nas poga­dać o grach!


Opublikowano

w

przez