BB Ognisko — zakończenie Sezonu 5

Dro­dzy Gra­cze i Graczki!

Jest taka spra­wa. Przez ostat­nie 4 lata black­bo­xo­wy sezon koń­czył po pro­stu ostat­ni larp. Po nim nastę­po­wa­ła rytu­al­na wymia­na wspo­mnień, nagro­dy dla naj­czę­ściej uczęsz­cza­ją­cych na nasze spo­tka­nia gra­czy i/lub gra­czek… I to wszystko.

Doszli­śmy do wnio­sku, że bra­ku­je nam spo­tka­nia lar­pow­ców… Bez lar­pu. chce­my spo­tkać się z Wami w luź­nej atmos­fe­rze, bez emo­cji towa­rzy­szą­cych grze. Dla­te­go się­gnę­li­śmy po jed­no z naj­star­szych narzę­dzi inte­gra­cyj­nych zna­nych ludzkości.

Niniej­szym zapra­sza­my was na blackboxowe

OGNISKO

któ­rym chce­my zakoń­czyć bie­żą­cy sezon. W programie:

  • pie­cze­nie kieł­ba­sek (weź­cie ze sobą nie mamy poję­cia jakie są wasze moż­li­wo­ści i potrze­by w tym zakresie);
  • krót­kie pod­su­mo­wa­nie S5 i…
  • … dorocz­ne nagro­dy dla naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się na naszych grach uczest­ni­ków i uczest­ni­czek (tak, liczy­my wszyst­ko… a raczej liczy nam to Eve­nea);

Oprócz tego m.in:

  • zaba­wy rycer­skie (strze­la­nie z łuku i ćwi­cze­nie w deka­pi­ta­cji nie-bez­piecz­nym mie­czem stalowym);
  • mała gra-nie­spo­dzian­ka (ale serio mała i tym razem nie­in­spi­ro­wa­na Black Mir­ror)
  • tro­chę muzy­ki, dużo gada­nia i oka­zji by poznać się lepiej.

Stro­je nie są wyma­ga­ne (ale niko­mu nie zabra­nia­my — więk­szość z nas uwa­ża, że czar­ne weł­nia­ne płasz­cze nie­po­trzeb­nie wyszły z mody i pew­nie będzie­my mie­li je na sobie). 

  • Lar­pu i listy waka­tów nie będzie. 
  • Miej­sca star­czy dla wszystkich. 
  • Może­cie zabrać ze sobą wła­sny pro­wiant i dowol­ne napoje 😉 
  • Pro­si­my o w mia­rę punk­tu­al­ne przybycie!

Widzi­my się 31go maja w godzi­nach 19:00 — 23:00 na Gro­dzi­sku w Sopo­cie — taki mały spo­iler naszych pla­nów na Sezon 6 😉
Na wyda­rze­nie może­cie zapi­sać się na face­bo­oku.

Wstęp wol­ny! Do zobaczenia!

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­nydż, Kula


Opublikowano

w

przez

Tagi: