Strona główna » BB Ognisko — zakończenie Sezonu 5
Piotr Milews­ki | 4 maja 2019 | Wieś­ci

Drodzy Gracze i Graczki!

Jest taka sprawa. Przez ostat­nie 4 lata black­box­owy sezon kończył po pros­tu ostat­ni larp. Po nim następowała rytu­al­na wymi­ana wspom­nień, nagrody dla najczęś­ciej uczęszcza­ją­cych na nasze spotka­nia graczy i/lub graczek… I to wszystko.

Dos­zliśmy do wniosku, że braku­je nam spotka­nia lar­pow­ców… Bez larpu. chce­my spotkać się z Wami w luźnej atmos­ferze, bez emocji towarzyszą­cych grze. Dlat­ego sięgnęliśmy po jed­no z najs­tarszych narzędzi inte­gra­cyjnych znanych ludzkości.

Niniejszym zaprasza­my was na blackboxowe

OGNISKO

którym chce­my zakończyć bieżą­cy sezon. W programie:

  • piecze­nie kiełbasek (weź­cie ze sobą nie mamy poję­cia jakie są wasze możli­woś­ci i potrze­by w tym zakresie);
  • krótkie pod­sumowanie S5 i…
  • … doroczne nagrody dla najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cych się na naszych grach uczest­ników i uczest­niczek (tak, liczymy wszys­tko… a raczej liczy nam to Eve­nea);

Oprócz tego m.in:

  • zabawy ryc­er­skie (strze­lanie z łuku i ćwicze­nie w dekap­i­tacji nie-bez­­piecznym mieczem stalowym);
  • mała gra-niespodzian­­ka (ale serio mała i tym razem niein­spirowana Black Mir­ror)
  • trochę muzy­ki, dużo gada­nia i okazji by poz­nać się lepiej.

Stro­je nie są wyma­gane (ale niko­mu nie zabra­ni­amy — więk­szość z nas uważa, że czarne weł­ni­ane płaszcze niepotrzeb­nie wyszły z mody i pewnie będziemy mieli je na sobie). 

  • Larpu i listy wakatów nie będzie. 
  • Miejs­ca star­czy dla wszystkich. 
  • Może­cie zabrać ze sobą włas­ny prowiant i dowolne napoje 😉 
  • Prosimy o w miarę punk­tu­alne przybycie!

Widz­imy się 31go maja w godz­i­nach 19:00 — 23:00 na Grodzisku w Sopocie — taki mały spoil­er naszych planów na Sezon 6 😉
Na wydarze­nie może­cie zapisać się na face­booku.

Wstęp wol­ny! Do zobaczenia!

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Paun­y­dż, Kula

Przewiń do góry