Konwencja: opowieść drogi

  • Beat City

    Beat City

    Gra inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią bit­ni­ków, szcze­gól­nie powie­ścią W dro­dze Jac­ka Kerouaca. Beat City to sza­lo­na opo­wieść o gru­pie przy­ja­ciół, któ­rzy odwró­ci­li się od spo­łe­czeń­stwa i ode­szli od nie­go w poszu­ki­wa­niu… Cze­goś inne­go. Inne­go sen­su w życiu. To gra o nie­po­ko­ju i o tym, że cokol­wiek by się nie robi­ło, nigdy nie moż­na do koń­ca wpa­so­wać się…