Elektryczne Owce

Elek­trycz­ne Owce to gra, w któ­rej uczest­ni­cy wcie­la­ją się w świe­żo zdję­te z taśmy pro­duk­cyj­nej andro­idy oraz ich nad­zor­ców — teste­rów. Ci pierw­si będą musie­li nauczyć się być praw­dzi­wy­mi ludź­mi — każ­dy andro­id zaczy­na jako czy­sta kar­ta pozba­wio­na jakich­kol­wiek cech oso­bo­wo­ści, któ­re, wraz z roz­wo­jem gry, będzie mógł zyski­wać doda­jąc sobie odpo­wied­nie “modu­ły”. Zada­niem nad­zor­ców … Czy­taj dalej Elek­trycz­ne Owce