Elektryczne Owce

Elek­tryczne Owce to gra, w której uczest­ni­cy wciela­ją się w świeżo zdjęte z taśmy pro­duk­cyjnej androidy oraz ich nad­zor­ców — testerów. Ci pier­wsi będą musieli nauczyć się być prawdzi­wy­mi ludź­mi — każdy android zaczy­na jako czys­ta kar­ta pozbaw­iona jakichkol­wiek cech osobowoś­ci, które, wraz z roz­wo­jem gry, będzie mógł zyski­wać doda­jąc sobie odpowied­nie “mod­uły”. Zadaniem nad­zor­ców … Czy­taj dalej Elek­tryczne Owce