Blackboxowa Poczta Świąteczna II

Czas: 10.12.2021 r. godz. 00:00

Rok 2020 był sza­lo­nym rokiem dla­te­go w któ­rym pan­de­mia zmie­ni­ła nasze życia nie do pozna­nia. Posprzą­ta­ła poło­wę sezo­nu VI, a w siód­mym wrzu­ci­ła nas w cało­ści onli­ne. Ale wynik­nę­ły z niej nie tyl­ko złe rze­czy. Jed­ną z tych dobrych był sza­lo­ny pomysł świą­tecz­nych życzeń lar­po­wych. Nie wie­rzy­li­śmy że to się może udać… A jed­nak! Odzew był tak pozy­tyw­ny, że życze­nia lar­po­we na sta­łe dopi­sa­li­śmy się do zestwu naszych świą­tecz­nych tradycji.

“A o co cho­dzi???” zapy­ta­ją nie­któ­rzy z was. Już wyjaśniamy.

Pro­si­my was o napi­sa­nie kli­ma­tycz­nych życzeń świą­tecz­nych od swo­jej posta­ci z gry, w któ­rej bra­łaś / bra­łeś udział na BlackBoxie/Summerweeku.
To nie musi być nic szcze­gól­ne­go. Wystar­czą naj­zwy­klej­sze życze­nia, kil­ka cie­płych słów pisa­nych “od ser­ca”. Spró­buj napi­sać je tak, by zawie­ra­ły kil­ka słów o świe­cie, z któ­re­go pocho­dzi two­ja postać. Nie kie­ruj ich do niko­go kon­kret­ne­go, zadbaj o ich uni­wer­sal­ny cha­rak­ter. My posta­ra­my się, żeby tra­fi­ła do oso­by, któ­ra bra­ła udział w tym samym larpie.

Oficjalne Zasady Blackoxowej Poczty Świątecznej

 • Możesz napi­sać dowol­ną licz­bę kar­tek. Jed­nak pamię­taj, że liczy się jakość, a nie ilość! 
 • Ode­zwij się koniecz­nie, jeśli chcesz napi­sać ich wię­cej niż 5. Pogadamy!
 • Otrzy­masz tyle samo kar­tek, ile napiszesz.
 • Koniecz­nie napisz, z jakie­go uni­wer­sum zosta­ły wysła­ne two­je życze­nia! Podaj nazwę pla­ne­ty, stat­ku kosmicz­ne­go, szko­ły magii czy nazwę kla­nu. Kto wie, może do kogoś doj­dzie kart­ka z Kassali?…
 • Na napi­sa­nie życzeń masz czas do 10 grud­nia 2021.

Jak dostar­czyć życze­nia? Możesz to zro­bić na dwa sposoby.

Przyślij życzenia mailem

 • Wybierz lub nary­suj gra­fi­kę, któ­ra ma zdo­bić two­ją kartkę.
 • Przy­go­tuj plik PDF w roz­mia­rze A5 z wybra­ną grafiką. 
 • Przy­go­tuj tekst życzeń. Zapisz go w pli­ku txt.
 • Goto­we pli­ki przy­ślij na adres jakub.brzeznicki@funreal.pl. W tre­ści wia­do­mo­ści koniecz­nie umieść adres, na jaki mamy przy­słać kart­kę dla Ciebie.

Skła­dem i wydru­kiem kar­tek zaj­mie­my się my. Podob­nie jak ich dostarczeniem 🙂

Dostarcz nam osobiście gotową kartkę

 • Kup lub zrób samo­dziel­nie kart­kę świąteczną.
 • Wypisz życze­nia.
 • Jeśli masz czas i ocho­tę, dodaj do koper­ty jakiś mały dro­biazg. Cokol­wiek, co może koja­rzyć się z grą. Kamyk, cukie­rek, bilet na zmy­ślo­ny kon­cert? Kil­ka pier­ni­ków, tali­zman czy drob­ny arte­fakt zwią­za­ny z grą (lub pocho­dzą­cy z jej świa­ta) na pew­no będzie super dodatkiem!
 • Na osob­nej kart­ce zapisz adres, na jaki mamy wysłać two­ją kartkę.
 • Zapa­kuj wszyst­ko do koper­ty. Nie zakle­jaj jej!!!
 • Nie­za­kle­jo­ną koper­tę przy­nieś do nasze­go biu­ra w Pomor­skim Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­nym, przy Al. Zwy­cię­stwa 96/98 w Gdy­ni Redło­wie. Napisz do nas na FB, kie­dy chcesz pod­rzu­cić prze­sył­kę, usta­li­my dogod­ny ter­min. Zazwy­czaj sie­dzi­my w biu­rze do późna! 

Dostarczanie przesyłek

Co praw­da w okre­sie świą­tecz­nym zawsze mamy dużo pra­cy, ale to nie powód, by nie dostar­czyć jej sobie wię­cej. Zamie­rza­my oso­bi­ście lub przez zaprzy­jaź­nio­ne oso­by dostar­czyć Wam prze­sył­ki do rąk wła­snych. W kry­tycz­nej sytu­acji posłu­ży­my się pol­ską pocz­tą.
Ho, Ho, Ho! Waż­na spra­wa! Prze­sył­ki będzie­my loso­wać — nie wia­do­mo kto dosta­nie któ­rą i skąd. Żad­nej mode­ra­cji, zda­je­my się cał­ko­wi­cie na magię świąt!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy scenariuszy.