Ognisko na zakończenie sezonu 5

Czas: 31.05.2019 r. godz. 19:00

Dro­dzy Gra­cze i Graczki!

W odróż­nie­niu od lat ubie­głych, w tym roku posta­no­wi­li­śmy uczcić zakoń­cze­nie sezo­nu osob­nym wydarzeniem.

Zapra­sza­my Was na inte­gra­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce 5 lat naszej działalności.

W pro­gra­mie:

  • ogni­sko z opcją pie­cze­nia kiełbasek;
  • krót­kie pod­su­mo­wa­nie 5 Sezo­nu i…
  •  … dorocz­ne nagro­dy dla naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się na naszych grach uczest­ni­ków i uczest­ni­czek (tak, liczy­my wszyst­ko… a raczej liczy nam to Evenea);

Oprócz tego m.in:

  • zaba­wy rycer­skie (strze­la­nie z łuku i ćwi­cze­nie w deka­pi­ta­cji nie-bez­­pie­cz­nym mie­czem stalowym);
  • mała gra-nie­­spo­­dzia­n­ka (ale serio mała i tym razem nie­in­spi­ro­wa­na Black Mirror)
  • tro­chę muzy­ki, dużo gada­nia i oka­zji by poznać się lepiej.

Stro­je nie są wyma­ga­ne (ale niko­mu nie zabra­nia­my — sami uwa­ża­my że czar­ne weł­nia­ne płasz­cze wyszły z mody i pew­nie będzie­my mie­li je na sobie). 

Lar­pu i listy waka­tów nie będzie.

Miej­sca star­czy dla wszyst­kich. Może­cie zabrać ze sobą wła­sny pro­wiant i dowol­ne napoje 😉 

Widzi­my się na Gro­dzi­sku w Sopo­cie — mały spo­iler naszych pla­nów na Sezon 6 😉
Pro­si­my o w mia­rę punk­tu­al­ne przybycie! 

Wstęp wol­ny dla bywal­ców Black­Box 3City i osób towarzyszących!

Do zoba­cze­nia!

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­nydż, Kula

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy scenariuszy.