Zakończenie Sezonu 10!

Czas: 26.05.2024 r. godz. 17:00

… czy­li Wio­­se­n­no-let­nie Trój­miej­skie Ogni­sko Larpowe!

Zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne ogni­sko w Par­ku Kolib­ki w Gdy­ni, któ­re tym razem odbę­dzie się 26 maja o godzi­nie 17:00. 

Od wspo­mi­nek, przez aneg­dot­ki, do pla­nów, będzie­my roz­ma­wiać o wszyst­kim, co się wyda­rzy­ło przez ten sezon, zarów­no w trój­miej­skim, jak i kra­jo­wym lar­pów­ku. To też dla nas dosko­na­ła oka­zja na dowie­dze­nie się, co Wam się naj­bar­dziej podo­ba­ło, a co mogli­by­śmy popra­wić w przy­szło­ści. Czy jest jakaś gra, któ­ry powin­ni­śmy puścić jesz­cze raz? A może chce­cie się do nas zgło­sić z wła­snym pomy­słem na larp? Sezon 11 już teraz cze­ka na premiery! 

W pro­gra­mie Lar­po­we­go Ogni­ska jest też tytu­ło­wa atrak­cja. Aby z niej sko­rzy­stać, przy­nie­ście ze sobą:

  • Kieł­ba­ski, warzy­wa, pie­czy­wo lub inne jedze­nie na grilla.
  • Napo­je (her­ba­tę, kawę, soki, wodę lub cokol­wiek innego).
  • Dobry humor i pozy­tyw­ną energię!

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy scenariuszy.