Zakończenie Sezonu 7!

Czas: 28.05.2021 r. godz. 19:00

Dro­dzy Gra­cze i Graczki!

Ubie­gły rok zabrał nam kil­ka black­bo­xów i tra­dy­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce sezon 6. W tym roku sytu­acja jest nie­co inna: zro­bi­li­śmy sezon onli­ne, ale ani razu nie spo­tka­li­śmy się fizycz­nie. Nie odpo­wia­da nam ta sytu­acja. Dla­te­go, w dobie luzo­wa­nia pan­de­micz­nych obostrzeń, posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać ofi­cjal­ne Zakoń­cze­nie Sezo­nu 7. W realu!

Zatem: ofi­cjal­nie zapra­sza­my Was na inte­gra­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce siód­my rok naszej działalności.

W pro­gra­mie:

  • ogni­sko z opcją pie­cze­nia kiełbasek;
  • tro­chę muzy­ki, dużo gada­nia i oka­zji by przy­po­mnieć sobie jak wyglądamy;
  • krót­kie pod­su­mo­wa­nie 7 Sezo­nu i…
  •  … dorocz­ne nagro­dy dla naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się na naszych grach uczest­ni­ków i uczestniczek 🙂 

Lar­pu i listy waka­tów nie będzie.

Miej­sca star­czy dla wszyst­kich. Może­cie zabrać ze sobą wła­sny pro­wiant i dowol­ne napoje 

Widzi­my się Par­ku Kolib­ki w Gdy­ni, na par­kin­gu przy staj­ni. Stam­tąd spa­cer­kiem pój­dzie­my na zare­zer­wo­wa­ne miej­sce ogni­sko­we.
Pro­si­my o w mia­rę punk­tu­al­ne przybycie! 

Wstęp wol­ny dla bywal­ców Black­Box 3City i osób towarzyszących!

Do zoba­cze­nia!

Pio­trek, Robert, Kry­stian, Pau­nydż, Kula

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy scenariuszy.