Zakończenie Sezonu 9!

Czas: 08.06.2023 r. godz. 17:00

Dro­dzy Gra­cze i Graczki! 

9 sezon za nami! Nad­szedł więc czas, aby zatrzy­mać się i przez chwi­lę powspo­mi­nać to co było dobre, zapo­mnieć to co było złe i zasta­no­wić się co na nasz cze­ka w przyszłości.

Zatem: ofi­cjal­nie zapra­sza­my Was na inte­gra­cyj­ne ogni­sko pod­su­mo­wu­ją­ce dzie­wią­ty rok naszej dzia­łal­no­ści. W programie:

  • ogni­sko z opcją pie­cze­nia kieł­ba­sek (nie pole­ca­my sma­żyć kar­ków­ki nad ogniem);
  • tro­chę muzy­ki, dużo gada­nia i oka­zji, by przy­po­mnieć sobie jak wyglądamy;
  • krót­kie pod­su­mo­wa­nie 9 Sezo­nu i…
  • zapo­wie­dzi jubi­le­uszo­we­go i tajem­ni­cze­go Sezo­nu X!

Tym razem żad­ne­go lar­pu i listy waka­tów nie będzie. Nie musi­cie rezer­wo­wać miejsc ani kupo­wać bile­tów. Miej­sca star­czy dla wszyst­kich. Może­cie zabrać ze sobą wła­sny pro­wiant i dowol­ne napo­je! Widzi­my się Par­ku Kolib­ki w Gdy­ni, na par­kin­gu przy staj­ni. Stam­tąd spa­cer­kiem pój­dzie­my na zare­zer­wo­wa­ne miej­sce ogni­sko­we. Pro­si­my o w mia­rę punk­tu­al­ne przy­by­cie! Wstęp wol­ny dla bywal­ców Black­Box 3City i osób towa­rzy­szą­cych a dla nie­zna­jo­mych wstęp szybki! 

Do zoba­cze­nia! Pio­trek, Pau­nydż, Kula, Karol, Jakub i Krystian.

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jesz­cze nie wybra­li­śmy scenariuszy.