Infografiki Larpowe

W opi­sach lar­pów wyko­rzy­stu­je­my info­gra­fi­ki lar­po­we do łatwe­go ozna­cze­nia lar­pów. Obok znaj­dziesz opis wszyst­kich grafik.

Pik­to­gra­my powsta­ły w mar­cu 2014 roku w Pol­sce, na potrze­by festi­wa­lu lar­po­we­go Replay. Pomy­sło­daw­ca­mi sys­te­mu byli twór­cy lar­pów — Zofia Urszu­la Skow­roń­ska oraz Krzysz­tof Maj. Całość prze­lał na papier Jere­miasz Bre­mer. O tre­ści ozna­czeń decy­do­wa­li gra­cze w ankie­cie na gru­pie FB: Larp Poland.

Pli­ki do pobra­nia może­cie zna­leźć na stro­nie poświę­co­nej projektowi.

Na potrze­by naszej stro­ny wyko­na­li­śmy wek­to­ro­we wer­sje gra­fik. Pli­ki w for­ma­cie svg możesz pobrać poni­żej. Pamię­taj, pro­szę, by umie­ścić przy nich link do stro­ny (https://btwlarp.wixsite.com/infography) lub krót­ką not­kę “Pic­to­grams by Replay Festi­val” wraz z lin­kiem, dzię­ki cze­mu kolej­ni lar­pow­cy będą mogli je znaleźć.

Tylko dla pełnoletnichLarp tyl­ko dla gra­czy pełnoletnich.
Larp wyma­ga od uczest­ni­ków przy­go­to­wa­nia stroju.
No pain (doty­czy wszyst­kich gra­czy) — gra­cze mogą wcho­dzić w nor­mal­ne inte­rak­cje fizycz­ne. Jak w życiu codzien­nym nie mogą sobie spra­wiać bólu.
No touch (doty­czy wszyst­kich gracz) — gra­cze nie mogą wcho­dzić w inte­rak­cje fizyczne. 
Full touch (doty­czy wszyst­kich gra­czy) — gra­cze mogą wcho­dzić w inte­rak­cje fizycz­ne. Dopusz­czal­na jest prze­moc i zacho­wa­nia o cha­rak­te­rze seksualnym.
W grze poja­wia się tema­ty­ka dys­kry­mi­na­cji lub wykorzystania.
W grze poja­wia się tema­ty­ka uzależnień.
W grze poja­wia się tema­ty­ka religijna.
W grze poja­wia się hazard.
W grze prze­wi­dzia­ne jest uży­cie wulgaryzmów.
W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.
W grze mogą poja­wić się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.
W grze odgry­wa się sce­ny sek­su za pomo­cą mecha­ni­ki wska­za­nej przez prowadzącego.