Konwencja: Monastyr

  • Róże Pogorzeliska

    Róże Pogorzeliska

    Pięt­na­ście osób bie­rze udział w otwar­ciu testa­men­tu śp. Ber­tran­da hra­bie­go ver Loreh – czło­wie­ka, któ­re­mu jeden błąd popeł­nio­ny w mło­do­ści znisz­czył życie i prze­kre­ślił świe­tla­ną karie­rę polityczną. W rodzin­nym mająt­ku pod Sar­fi­no spo­ty­ka się jego rodzi­na, przy­ja­cie­le z mło­do­ści, ale rów­nież oso­by, któ­rych nigdy nie poznał, a któ­re mają do zre­ali­zo­wa­nia wła­sne cele. Pogrzeb zmar­łe­go…