Rola: Były organizator

  • Trojanowska Dorota Kalina

    Trojanowska Dorota Kalina

    Tłu­macz­ka, głów­nie anglist­ka. Zwią­za­na z lubel­skim Gri­mu­arem, blo­kiem lar­po­wym na Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Fal­kon oraz Kon­fe­ren­cją Lar­po­wą. Ma na kon­cie zarów­no maleń­kie gry, jak i duże pro­jek­ty – współ­au­tor­ka m.in. gier głów­nych Hard­ko­nu 13 (Kosz­mar­ne Gąsz­czu Koły­san­ki) i Hard­ko­nu Z (Bóg, któ­ry się pomy­lił). W wol­nych chwi­lach pochła­nia książ­ki i tłu­ma­czy sce­na­riu­sze lar­po­we z mniej lub…