Strona główna » Często Zadawane Pytania
Piotr Budzisz | 29 listopa­da 2014 | Wieś­ci

Już jutro pier­wsza edy­c­ja Black­Box 3City! Dla częś­ci z was będzie to pier­wsze spotkanie z tą for­mą rozry­w­ki.

Spodziewal­iśmy się licznych pytań i nie zaw­iedliśmy się.

Postanow­iliśmy więc przy­go­tować dla was spec­jal­ną stronę Częs­to Zadawanych Pytań, która nosi anglo­języ­czny skrót FAQ. Powin­niś­cie znaleźć tam odpowiedzi na najbardziej nur­tu­jące zagad­nienia.
 
Na przykład takie jak to:
 
Czy na Salem 1906 muszę przy­go­to­wać jak­iś spe­cjalny strój?
Zasad­ni­czo Nie,
ale Tak, było­by miło, gdy­by twój ubiór był w miarę pro­sty; gład­ki t‑shirt i zwy­kłe dżin­sy nie będą kłuć w oczy tak jak kolo­rowa bluza z krzy­kli­wym napi­sem czy moto­cy­klowa, skó­rzana kurt­ka.
Gene­ral­nie: Mniej zna­czy Wię­cej. Jeżeli nie masz stro­ju pasu­ją­cego do kli­matu i świa­ta, po pro­stu wybierz ze swo­jej szafy neu­tral­nie wyglą­da­jące czę­ści garder­o­by.
Przewiń do góry