Często Zadawane Pytania

Już jutro pierw­sza edy­cja Black­Box 3City! Dla czę­ści z was będzie to pierw­sze spo­tka­nie z tą for­mą rozrywki.

Spo­dzie­wa­li­śmy się licz­nych pytań i nie zawie­dli­śmy się.

Posta­no­wi­li­śmy więc przy­go­to­wać dla was spe­cjal­ną stro­nę Czę­sto Zada­wa­nych Pytań, któ­ra nosi anglo­ję­zycz­ny skrót FAQ. Powin­ni­ście zna­leźć tam odpo­wie­dzi na naj­bar­dziej nur­tu­ją­ce zagadnienia.
 
Na przy­kład takie jak to:
 
Czy na Salem 1906 muszę przy­go­to­wać jakiś spe­cjalny strój?
Zasad­ni­czo Nie,
ale Tak, było­by miło, gdy­by twój ubiór był w mia­rę pro­sty; gład­ki t‑shirt i zwy­kłe dżin­sy nie będą kłuć w oczy tak jak kolo­rowa blu­za z krzy­kli­wym napi­sem czy moto­cy­klowa, skó­rzana kurt­ka.
Gene­ral­nie: Mniej zna­czy Wię­cej. Jeże­li nie masz stro­ju pasu­ją­cego do kli­matu i świa­ta, po pro­stu wybierz ze swo­jej sza­fy neu­tral­nie wyglą­da­jące czę­ści garderoby.

Opublikowano

w

przez

Tagi: