Strona główna » Rezerwacja otwarta: 30 listopada
Piotr Budzisz | 26 listopa­da 2014 | Wieś­ci

Wita­my!

Zgod­nie z obiet­ni­ca, otwier­amy zapisy na gry, które odbędą się w najbliższa niedzielę, 30 listopa­da, o godzinie 17:00.

Będzie to:

cham­ber larp “Salem, 1906
bilet w cenie 10 zł, płatne na miejs­cu

jeep­form “Poprzed­ni loka­torzy
uczest­nict­wo bezpłatne

Licz­ba miejsc na grę “Salem, 1906” jest ogranic­zona. Obow­iązu­je kole­jność zgłoszeń nadesłanych za pośred­nictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. W przy­pad­ku przekroczenia licz­by dostęp­nych miejsc, poin­for­mu­je­my was o tym mailowo.

Jako że będzie to pier­wszy wieczór Black­Box 3City, bard­zo prosimy wszys­t­kich, którzy chcą się pojaw­ić, o wypełnie­nie for­mu­la­rza. Bard­zo przy­dadzą nam się infor­ma­c­je, pozwala­jące osza­cow­ać frek­wencję.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry