Rezerwacja otwarta: 30 listopada

Wita­my!

Zgod­nie z obiet­ni­ca, otwie­ra­my zapi­sy na gry, któ­re odbę­dą się w naj­bliż­sza nie­dzie­lę, 30 listo­pa­da, o godzi­nie 17:00.

Będzie to:

cham­ber larp “Salem, 1906
bilet w cenie 10 zł, płat­ne na miejscu

jeep­form “Poprzed­ni loka­to­rzy
uczest­nic­two bezpłatne

Licz­ba miejsc na grę “Salem, 1906” jest ogra­ni­czo­na. Obo­wią­zu­je kolej­ność zgło­szeń nade­sła­nych za pośred­nic­twem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia licz­by dostęp­nych miejsc, poin­for­mu­je­my was o tym mailowo.

Jako że będzie to pierw­szy wie­czór Black­Box 3City, bar­dzo pro­si­my wszyst­kich, któ­rzy chcą się poja­wić, o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza. Bar­dzo przy­da­dzą nam się infor­ma­cje, pozwa­la­ją­ce osza­co­wać frekwencję.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: