Strona główna » Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!
Piotr Budzisz | 19 listopa­da 2014 | Wieś­ci

Częs­to sły­chać głosy, że nasze Trójmi­as­to — tak oży­wione w wakac­je — na zimę zapa­da w kul­tur­owy sen. Tak jak­by dobrej rozry­w­ki potrze­bowali jedynie turyś­ci, a nie jego zwyk­li mieszkań­cy. Pogo­da nie ma w zwycza­ju nas rozpieszczać, plaże się wylud­ni­a­ją, gwiazdy zwi­ja­ją sce­ny. Kiedy mija lato, pozosta­ją nam tylko teatry, kino, kil­ka kon­certów, książ­ka, herba­ta.

Niek­tórym to wystar­cza. Innym nie.

Należymy do tej drugiej grupy. Jesteśmy grupą twór­ców gier zwanych larpa­mi. To gry, w których real­izu­je się cele, odgry­wa­jąc jakąś postać. Pewnie wyda­je Wam się, że nie wiecie, co to takiego.

Nic podob­ne­go.

Rene­san­sowe zabawy dworskie, dziecięce gry w polic­jan­tów i złodziei czy czterech pancernych, harcer­skie pod­chody w indi­ańs­kich kli­mat­ach, escape rooms, gry miejskie — to wszys­tko larpy. Znane i lubiane. Ale larpy to nie tylko gry terenowe. Coraz pop­u­larniejszy­mi gatunka­mi są tzw. cham­ber larpy i jeep­formy. To gry, które bardziej przy­pom­i­na­ją dramę lub improw­iz­owany teatr. Zazwyczaj roz­gry­wane w jed­nym pomieszcze­niu, trwa­ją kil­ka godzin i są ide­al­ną rozry­wką dla grupy kilku­nas­tu czy nawet kilkudziesię­ciu osób.

Do tej pory rzad­ko mieliśmy okazję je prezen­tować. Zazwyczaj robil­iśmy to przy okazji spec­jal­nych fes­ti­wali albo kon­wen­tów fan­tasty­ki. Od daw­na szukaliśmy stałego miejs­ca W Naszym Mieś­cie, Trójmieś­cie. Miejs­ca, w którym będziemy mogli grać i dzielić się naszą pasją ze stary­mi zna­jomy­mi i zaprezen­tować je szer­szej pub­licznoś­ci.

Dzię­ki uprze­j­moś­ci klubokaw­iarni BUNKIER w Gdańsku naresz­cie mamy taką możli­wość.

Klubogaleria_BUNKIER-logo-black

Od najbliższej niedzieli, co dwa tygod­nie, zaprasza­my Was do zagra­nia w nasze gry. Zabierze­my Was do światów znanych z filmów SF, rozwiąże­my krymi­nalne zagad­ki, prze­niesiemy się do scener­ii odległych w cza­sie i przestrzeni… Cho­ci­aż cza­sem spróbu­je­my wczuć się w rolę ludzi, jakich codzi­en­nie spo­tykamy w windzie. Zwykłych zna­jomych niez­na­jomych.

Prze­jrzyj naszą stronę. Dowiedz się, co to jest larp, jak wyglą­da nasz pro­jekt. Gdzie i kiedy się spo­tykamy i w jakie gry moż­na zagrać w najbliższym cza­sie. Napisz do nas, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub poprowadz­ić z nami swo­ją grę.

Zapisy na pier­wsze gry otwier­amy w środę, 26 listopa­da.  Zaprasza­my i do zobaczenia 30 listopa­da o 17 w BUNKRZE!

Niech cieka­wość weźmie górę.

Przewiń do góry