Witamy na stronie projektu BlackBox 3City!

Czę­sto sły­chać gło­sy, że nasze Trój­mia­sto — tak oży­wio­ne w waka­cje — na zimę zapa­da w kul­tu­ro­wy sen. Tak jak­by dobrej roz­ryw­ki potrze­bo­wa­li jedy­nie tury­ści, a nie jego zwy­kli miesz­kań­cy. Pogo­da nie ma w zwy­cza­ju nas roz­piesz­czać, pla­że się wylud­nia­ją, gwiaz­dy zwi­ja­ją sce­ny. Kie­dy mija lato, pozo­sta­ją nam tyl­ko teatry, kino, kil­ka kon­cer­tów, książ­ka, herbata.

Nie­któ­rym to wystar­cza. Innym nie.

Nale­ży­my do tej dru­giej gru­py. Jeste­śmy gru­pą twór­ców gier zwa­nych lar­pa­mi. To gry, w któ­rych reali­zu­je się cele, odgry­wa­jąc jakąś postać. Pew­nie wyda­je Wam się, że nie wie­cie, co to takiego.

Nic podob­ne­go.

Rene­san­so­we zaba­wy dwor­skie, dzie­cię­ce gry w poli­cjan­tów i zło­dziei czy czte­rech pan­cer­nych, har­cer­skie pod­cho­dy w indiań­skich kli­ma­tach, esca­pe rooms, gry miej­skie — to wszyst­ko lar­py. Zna­ne i lubia­ne. Ale lar­py to nie tyl­ko gry tere­no­we. Coraz popu­lar­niej­szy­mi gatun­ka­mi są tzw. cham­ber lar­py i jeep­for­my. To gry, któ­re bar­dziej przy­po­mi­na­ją dra­mę lub impro­wi­zo­wa­ny teatr. Zazwy­czaj roz­gry­wa­ne w jed­nym pomiesz­cze­niu, trwa­ją kil­ka godzin i są ide­al­ną roz­ryw­ką dla gru­py kil­ku­na­stu czy nawet kil­ku­dzie­się­ciu osób.

Do tej pory rzad­ko mie­li­śmy oka­zję je pre­zen­to­wać. Zazwy­czaj robi­li­śmy to przy oka­zji spe­cjal­nych festi­wa­li albo kon­wen­tów fan­ta­sty­ki. Od daw­na szu­ka­li­śmy sta­łe­go miej­sca W Naszym Mie­ście, Trój­mie­ście. Miej­sca, w któ­rym będzie­my mogli grać i dzie­lić się naszą pasją ze sta­ry­mi zna­jo­my­mi i zapre­zen­to­wać je szer­szej publiczności.

Dzię­ki uprzej­mo­ści klu­bo­ka­wiar­ni BUNKIER w Gdań­sku naresz­cie mamy taką możliwość.

Klubogaleria_BUNKIER-logo-black

Od naj­bliż­szej nie­dzie­li, co dwa tygo­dnie, zapra­sza­my Was do zagra­nia w nasze gry. Zabie­rze­my Was do świa­tów zna­nych z fil­mów SF, roz­wią­że­my kry­mi­nal­ne zagad­ki, prze­nie­sie­my się do sce­ne­rii odle­głych w cza­sie i prze­strze­ni… Cho­ciaż cza­sem spró­bu­je­my wczuć się w rolę ludzi, jakich codzien­nie spo­ty­ka­my w win­dzie. Zwy­kłych zna­jo­mych nieznajomych.

Przej­rzyj naszą stro­nę. Dowiedz się, co to jest larp, jak wyglą­da nasz pro­jekt. Gdzie i kie­dy się spo­ty­ka­my i w jakie gry moż­na zagrać w naj­bliż­szym cza­sie. Napisz do nas, jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej lub popro­wa­dzić z nami swo­ją grę.

Zapi­sy na pierw­sze gry otwie­ra­my w śro­dę, 26 listo­pa­da.  Zapra­sza­my i do zoba­cze­nia 30 listo­pa­da o 17 w BUNKRZE!

Niech cie­ka­wość weź­mie górę.


Opublikowano

w

przez

Tagi: