Galeria BlackBox No.1

Dzię­ki uprzej­mo­ści Tom­ka, któ­ry odwie­dził nas w pre­mie­ro­wy wie­czór, może­my dziś opu­bli­ko­wać pierw­szą gale­rię. Dzię­ki wro­dzo­ne­mu talen­to­wi Tom­ko­wi uda­ło się uchwy­cić zaska­ku­ją­co wie­le emo­cji, któ­re towa­rzy­szy­ły nam pod­czas gry. W trak­cie obu lar­pów gra­li­śmy w codzien­nych, cywil­nych ubra­niach, więc siłą rze­czy foto­gra­fie nie są tak efek­tow­ne jak te pocho­dzą­ce z gier fan­ta­sy czy SF. Mamy jed­nak nadzie­ję, że i tak przy­pad­ną Wam do gustu i przy­wo­ła­ją miłe wspomnienia.
 
Pierw­szą odsło­nę Black­Bo­xa uwa­ża­my za bar­dzo uda­ną, wszyst­kim uczest­ni­kom dzię­ku­je­my za przy­by­cie i świet­ną grę. Mamy nadzie­ję, że będzie nas przy­by­wać, co pozwo­li reali­zo­wać coraz śmiel­sze i ambit­niej­sze gry.
 

Jeśli zamier­za­cie nas odwie­dzić w kolej­ną nie­dzie­lę, 14 grud­nia, to już teraz może­cie śle­dzić stro­nę wyda­rze­nia na Face­bo­oku. Na bie­żą­co odpo­wia­da­my tam na wszyst­kie pyta­nia oraz pod­rzu­ca­my drob­ne infor­ma­cje doty­czą­ce gier i samej imprezy.Do zobaczenia!

[Best_Wordpress_Gallery id=“4” gal_title=“Black­Box No.1”]

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: