Kategoria: Galeria

 • Galeria BlackBox No.12

  Galeria BlackBox No.12

  Dwa tygo­dnie temu otwo­rzy­li­śmy nowy sezon lar­pem Bird­man. Nagro­dzo­ny w tym roku Zło­tą Maską sce­na­riusz po raz kolej­ny nie dał szans gra­czom na nudę. Były śmiech, łzy i ner­wy. Pięk­ne mono­lo­gi, głę­bo­kie prze­my­śle­nia, uda­ne pró­by i nie­uda­ne roman­se. Tro­chę życia, dużo sztu­ki. Dzię­ki za udział, cudow­nie oglą­da­ło się Wasze próby! Szcze­gól­nie dzię­ku­je­my Mike­’o­wi za nową jakość…

 • Galeria BlackBox No.8

  Galeria BlackBox No.8

  O krok od wol­no­ści znaj­do­wał się Marian aka Meda­lik, czy­li głów­ny boha­ter jeep­for­ma napi­sa­ne­go i popro­wa­dzo­ne­go przez Mate­usza Zachcia­ła. Licz­nie zgro­ma­dzo­na publicz­ność pomo­gła ode­grać sce­ny z prze­szło­ści boha­te­ra, od któ­rych zale­żał kształt decy­zji o ewen­tu­al­nym wcze­śniej­szym warun­ko­wym zwol­nie­niu z wię­zie­nia. Nie­ste­ty, Meda­li­ko­wi nie uda­ło się prze­ko­nać komi­sji co do swo­jej nie­win­no­ści i pozy­tyw­nych efek­tów reso­cja­li­za­cji.…

 • Galeria BlackBox No.7

  Galeria BlackBox No.7

  8 mar­ca przy­go­to­wa­li­śmy pro­gram spe­cjal­nie dla Pań. W jeep­for­mie Mężo­wie autor­stwa Jaku­ba Tabi­sza pew­na mło­da mężat­ka z wiel­kim tru­dem zwo­dzi­ła swo­ich czte­rech mężów. Zaczę­ło się nie­win­nie, ale skoń­czy­ło jak zwy­kle: dra­ma­tycz­ną sce­ną, któ­ra tym razem odby­ła się na lotnisku. Na innym pię­trze tej samej klu­bo­ga­le­rii, w loży zwa­nej przez nas „śre­dnio­wiecz­ną”, odby­wał się larp Karo­li­ny…

 • Galeria BlackBox No.6

  Galeria BlackBox No.6

  Minął tydzień, odkąd na wie­lo­po­ko­le­nio­wym stat­ku kosmicz­nym Ica­rus pole­cie­li­śmy w kosmos, by zakła­dać Nową Zie­mię. Tym razem do celu podró­ży dotar­li monar­chi­ści. Zde­cy­do­wa­li się na budo­wę kolo­nii na orbi­cie, zaś ród kró­lew­ski zamie­rza utrzy­mać się u wła­dzy dzię­ki powszech­ne­mu sto­so­wa­niu euge­ni­ki. Takie roz­wią­za­nie mini­ma­li­zu­je bowiem ryzy­ko doj­ścia do wła­dzy nieudolnych/nieudanych potomków. W trak­cie lotu nastą­pił…

 • Galeria BlackBox No.5

  Galeria BlackBox No.5

  Za nami kolej­ny larp – Klą­twa Posia­dło­ści Wha­te­ly. Było tak mrocz­no i okul­ty­stycz­nie, że nawet nasz apa­rat poczuł się w obo­wiąz­ku samo­dziel­nie dobie­rać nie­zwy­kłe para­me­try. Stąd też część foto­gra­fii w dzi­siej­szej gale­rii ma wyjąt­ko­wo arty­stycz­ny charakter. Co do samej gry: speł­ni­ła swo­ją rolę. Uda­ło nam się wybrać z Wami w kli­ma­tycz­ną podróż na aukcję do angiel­skiej posia­dło­ści.…