Strona główna » Galeria

Galeria BlackBox No.12

Dwa tygod­nie temu otworzyliśmy nowy sezon larpem Bird­man. Nagrod­zony w tym roku Złotą Maską sce­nar­iusz po raz kole­jny nie dał szans grac­zom na nudę. Były śmiech, łzy i ner­wy. Piękne monolo­gi, głębok­ie prze­myśle­nia, udane pró­by i nieu­dane romanse. Trochę życia, dużo sztu­ki. Dzię­ki za udzi­ał, cud­own­ie oglą­dało się Wasze pró­by! Szczegól­nie dzięku­je­my Mike’owi za nową jakość …

Gale­ria Black­Box No.12 Read More »

Galeria BlackBox No.8

O krok od wol­noś­ci zna­j­dował się Mar­i­an aka Meda­lik, czyli główny bohater jeep­for­ma napisanego i poprowad­zonego przez Mateusza Zach­ci­ała. Licznie zgro­mad­zona pub­liczność pomogła ode­grać sce­ny z przeszłoś­ci bohat­era, od których zależał ksz­tałt decyzji o ewen­tu­al­nym wcześniejszym warunk­owym zwol­nie­niu z więzienia. Nieste­ty, Meda­likowi nie udało się przekon­ać komisji co do swo­jej niewin­noś­ci i pozy­ty­wnych efek­tów resocjalizacji. …

Gale­ria Black­Box No.8 Read More »

Galeria BlackBox No.7

8 mar­ca przy­go­towal­iśmy pro­gram spec­jal­nie dla Pań. W jeep­formie Mężowie autorstwa Jaku­ba Tabisza pew­na mło­da mężat­ka z wielkim tru­dem zwodz­iła swoich czterech mężów. Zaczęło się niewin­nie, ale skończyło jak zwyk­le: dra­maty­czną sceną, która tym razem odbyła się na lot­nisku. Na innym piętrze tej samej klubo­ga­lerii, w loży zwanej przez nas „śred­niowieczną”, odby­wał się larp Karoliny …

Gale­ria Black­Box No.7 Read More »

Galeria BlackBox No.6

Minął tydzień, odkąd na wielopokole­niowym statku kos­micznym Icarus pole­cieliśmy w kos­mos, by zakładać Nową Ziemię. Tym razem do celu podróży dotar­li monar­chiś­ci. Zde­cy­dowali się na budowę kolonii na orbicie, zaś ród królews­ki zamierza utrzy­mać się u władzy dzię­ki powszech­ne­mu stosowa­niu eugeni­ki. Takie rozwiązanie min­i­mal­izu­je bowiem ryzyko dojś­cia do władzy nieudolnych/nieudanych potomków. W trak­cie lotu nastąpił …

Gale­ria Black­Box No.6 Read More »

Galeria BlackBox No.5

Za nami kole­jny larp – Kląt­wa Posi­adłoś­ci Whate­ly. Było tak mroczno i okul­tysty­cznie, że nawet nasz aparat poczuł się w obow­iązku samodziel­nie dobier­ać niezwykłe para­me­try. Stąd też część fotografii w dzisiejszej galerii ma wyjątkowo artysty­czny charak­ter. Co do samej gry: spełniła swo­ją rolę. Udało nam się wybrać z Wami w kli­maty­czną podróż na aukcję do ang­iel­skiej posiadłości. …

Gale­ria Black­Box No.5 Read More »

Przewiń do góry