Galeria BlackBox No.8

O krok od wol­no­ści znaj­do­wał się Marian aka Meda­lik, czy­li głów­ny boha­ter jeep­for­ma napi­sa­ne­go i popro­wa­dzo­ne­go przez Mate­usza Zachcia­ła. Licz­nie zgro­ma­dzo­na publicz­ność pomo­gła ode­grać sce­ny z prze­szło­ści boha­te­ra, od któ­rych zale­żał kształt decy­zji o ewen­tu­al­nym wcze­śniej­szym warun­ko­wym zwol­nie­niu z wię­zie­nia. Nie­ste­ty, Meda­li­ko­wi nie uda­ło się prze­ko­nać komi­sji co do swo­jej nie­win­no­ści i pozy­tyw­nych efek­tów reso­cja­li­za­cji. Może następ­nym razem?…

Całą grę ponow­nie udo­ku­men­to­wał w czer­ni i bie­li nasz ulu­bio­ny foto­graf Alek­san­der Domań­ski, za co jak zawsze bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my! Nasza doku­men­ta­cja jak zwy­kle w kolo­rze i nie­co oni­rycz­nie dzię­ki nie­zbyt wyso­kiej jako­ści nasze­go aparatu.

[Best_Wordpress_Gallery id=“9” gal_title=“Black­Box No.8 — O krok od wolności”] 

Opublikowano

w

przez

Tagi: