Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka

Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) uży­li­śmy Bun­kra do podró­ży do inne­go uniwersum.

Świą­tecz­ny Larp-Nie­spo­dzian­ka oka­zał się pre­mie­rą nowej gry p.t. Gwiaz­do­zbior­ca i Paste­rze. W jej trak­cie każ­dy z gra­czy otrzy­mał swo­ją małą pla­ne­tę do napra­wy, a opo­wie­ścia­mi ze swych snów usi­ło­wał wzbu­dzić zachwyt tytu­ło­we­go „Gwiaz­do­zbior­cy”.

Opła­ca­ło się. Zwy­cięz­ca otrzy­mał w nagro­dę zupeł­nie nowy, duży (ze trzy dni spa­ce­rem po rów­ni­ku!) glob, na doda­tek oto­czo­ny praw­dzi­wym pier­ście­niem! Roz­da­no też pokaź­ną licz­bę mete­orów i komet, więc wie­czór moż­na chy­ba zali­czyć do udanych.

Zaś kto się nie sta­wił, ten się już nigdy nie dowie, do cze­go moż­na użyć klat­ki peł­nej małych dziew­czy­nek na pla­ne­cie zbu­do­wa­nej z luster.

Dziś zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć. Za jakiś czas… Może ponow­nie zabie­rze­my Was do świa­ta Gwiaz­do­zbior­cy i Pasterzy.

[Best_Wordpress_Gallery id=“6” gal_title=“BlackBox No.3 — Gwiaz­do­zbior­ca i pasterze”] 

Opublikowano

w

przez

Tagi: