Strona główna » Galeria zdjęć: Świąteczny Larp Niespodzianka
Piotr Budzisz | 31 grud­nia 2014 | Gale­ria

Po raz trze­ci (i ostat­ni w tym roku) użyliśmy Bunkra do podróży do innego uniwersum.

Świąteczny Larp-Niespodzian­­ka okazał się pre­mierą nowej gry p.t. Gwiaz­dozbior­ca i Pasterze. W jej trak­cie każdy z graczy otrzy­mał swo­ją małą plan­etę do naprawy, a opowieś­ci­a­mi ze swych snów usiłował wzbudz­ić zach­wyt tytułowego „Gwiaz­dozbior­cy”.

Opła­cało się. Zwycięz­ca otrzy­mał w nagrodę zupełnie nowy, duży (ze trzy dni spac­erem po równiku!) glob, na dodatek otoc­zony prawdzi­wym pierś­cie­niem! Roz­dano też pokaźną liczbę mete­orów i komet, więc wieczór moż­na chy­ba zal­iczyć do udanych.

Zaś kto się nie staw­ił, ten się już nigdy nie dowie, do czego moż­na użyć klat­ki pełnej małych dziew­czynek na planecie zbu­dowanej z luster.

Dziś zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć. Za jak­iś czas… Może ponown­ie zabierze­my Was do świa­ta Gwiaz­dozbior­cy i Pasterzy.

[Best_Wordpress_Gallery id=“6” gal_title=“BlackBox No.3 — Gwiaz­dozbior­ca i pasterze”] 
Przewiń do góry