Galeria BlackBox No.12

Dwa tygo­dnie temu otwo­rzy­li­śmy nowy sezon lar­pem Bird­man. Nagro­dzo­ny w tym roku Zło­tą Maską sce­na­riusz po raz kolej­ny nie dał szans gra­czom na nudę. Były śmiech, łzy i ner­wy. Pięk­ne mono­lo­gi, głę­bo­kie prze­my­śle­nia, uda­ne pró­by i nie­uda­ne roman­se. Tro­chę życia, dużo sztu­ki. Dzię­ki za udział, cudow­nie oglą­da­ło się Wasze próby!

Szcze­gól­nie dzię­ku­je­my Mike­’o­wi za nową jakość w poświę­ce­niu dla odgry­wa­nej roli. Mamy jed­nak wra­że­nie, że Tobie spra­wi­ło to naj­wię­cej radości 😉

Grę, jak zawsze, udo­ku­men­to­wał w swo­im wyjąt­ko­wym sty­lu nasz black­bo­xo­wy foto­graf Alek­san­der Domań­ski. Jak zawsze bar­dzo, bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!

[Best_Wordpress_Gallery id=“10” gal_title=“Black­Box No.12: Birdman”] 

Opublikowano

w

przez

Tagi: