Galeria BlackBox No.6

Minął tydzień, odkąd na wie­lo­po­ko­le­nio­wym stat­ku kosmicz­nym Ica­rus pole­cie­li­śmy w kosmos, by zakła­dać Nową Zie­mię. Tym razem do celu podró­ży dotar­li monar­chi­ści. Zde­cy­do­wa­li się na budo­wę kolo­nii na orbi­cie, zaś ród kró­lew­ski zamie­rza utrzy­mać się u wła­dzy dzię­ki powszech­ne­mu sto­so­wa­niu euge­ni­ki. Takie roz­wią­za­nie mini­ma­li­zu­je bowiem ryzy­ko doj­ścia do wła­dzy nieudolnych/nieudanych potomków.

W trak­cie lotu nastą­pił powszech­ny kry­zys wia­ry. Więk­szość przed­sta­wi­cie­li ostat­nie­go poko­le­nia to ate­iści. Do ostat­nich chwil trwa­ły jed­nak spo­ry o ojczy­znę, poczci­wą sta­rą Zie­mię. Ich efek­tem było ukon­sty­tu­owa­nie się kul­tu Pra­mat­ki, któ­ra nie istnieje.

Dzię­ki uprzej­mo­ści Alek­san­dra Domań­skie­go mamy z tej wypra­wy boga­tą rela­cję foto­gra­ficz­ną. Miłe­go oglądania!

[Best_Wordpress_Gallery id=“3” gal_title=“BlackBox No.6 — Pokolenia”] 

Opublikowano

w

przez

Tagi: