Galeria BlackBox No.4

Za nami pierw­sze spo­tka­nie w nowym roku. Na gościn­nych wystę­pach poja­wi­li się u nas dwaj uzna­ni mistrzo­wie gry: Kamil Bart­czak oraz Miko­łaj Wicher. W imie­niu swo­im i gra­czy jesz­cze raz chcie­li­by­śmy im podzię­ko­wać za wło­żo­ny wysi­łek: było super mieć Was na pokładzie!

Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć w naszej gale­rii: mniej­sza pacz­ka to foto­gra­fie z gry Wszyst­ko dla N., pro­wa­dzo­nej przez Miko­ła­ja. Jako że temat gry był poważ­ny, sta­ra­li­śmy się nie inge­ro­wać, nie zaglą­dać i nie prze­szka­dzać, aby nie psuć gra­czom atmos­fe­ry. Stąd nie­wiel­ka ilość fotografii.

Zupeł­nie inny los spo­tkał Kuszenie/Zbawienie, któ­re reży­se­ro­wał Kamil. Jesz­cze żad­na z naszych gier nie była tak boga­to obfo­to­gra­fo­wa­na. Auto­rem więk­szo­ści foto­gra­fii jest Alek­san­der Domań­ski. Przy tej oka­zji jemu też ser­decz­nie dziękujemy!

Miłe­go oglą­da­nia i do zoba­cze­nia za dwa tygodnie!

[Best_Wordpress_Gallery id=“7” gal_title=“Black­Box No.4”]

Opublikowano

w

przez

Tagi: