Strona główna » LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

Nie tylko w Trójmieś­cie będziemy lar­pować w najbliższy week­end – już w piątek 12 grud­nia w Lublin­ie rozpoczy­na się LubLarp Fes­ti­w­al.

LubLarp to cykl szkoleń przez­nac­zonych dla osób, które są zain­tere­sowane gra­mi improw­iz­a­cyjny­mi lub dopiero staw­ia­ją w nich pier­wsze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odbyło się już dziewięć spotkań szkole­niowych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i improw­iz­a­cji, tworzenia kostiumów czy budowa­nia fabuły, prowad­zonych przez uznanych lar­pow­ców z całego kra­ju. Wśród tren­erów znalazła się również dwój­ka orga­ni­za­torów Black­Box 3City.

LubLarp Fes­ti­w­al jest zwieńcze­niem pro­jek­tu. W pro­gramie znalazło się pięć gier, które w ostat­nich lat­ach zostały nagrod­zone na konkur­sach Złote Mas­ki, Larpy Najwyższych Lotów i Ava Larp. Impreza odbędzie się w Domu Kul­tu­ry Nar­nia, przy uli­cy Lwowskiej 12. Więcej infor­ma­cji o Fes­ti­walu, jak również zapisy i bile­ty moż­na znaleźć na stron­ie festiwal.lublarp.pl.

LubLarp jest inic­jaty­wą Lubel­skiego Sto­warzyszenia Fan­tasty­ki „Cytadela Syriusza”, a główny­mi orga­ni­za­tora­mi są Jakub Barańs­ki i Marcin Słowikows­ki. LubLarp Fes­ti­w­al został zre­al­i­zowany przy pomo­cy finan­sowej Mias­ta Lublin.

Przewiń do góry