LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

Nie tyl­ko w Trój­mie­ście będzie­my lar­po­wać w naj­bliż­szy week­end – już w pią­tek 12 grud­nia w Lubli­nie roz­po­czy­na się LubLarp Festi­wal.

LubLarp to cykl szko­leń prze­zna­czo­nych dla osób, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne gra­mi impro­wi­za­cyj­ny­mi lub dopie­ro sta­wia­ją w nich pierw­sze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odby­ło się już dzie­więć spo­tkań szko­le­nio­wych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i impro­wi­za­cji, two­rze­nia kostiu­mów czy budo­wa­nia fabu­ły, pro­wa­dzo­nych przez uzna­nych lar­pow­ców z całe­go kra­ju. Wśród tre­ne­rów zna­la­zła się rów­nież dwój­ka orga­ni­za­to­rów Black­Box 3City.

LubLarp Festi­wal jest zwień­cze­niem pro­jek­tu. W pro­gra­mie zna­la­zło się pięć gier, któ­re w ostat­nich latach zosta­ły nagro­dzo­ne na kon­kur­sach Zło­te Maski, Lar­py Naj­wyż­szych Lotów i Ava Larp. Impre­za odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry Narnia, przy uli­cy Lwow­skiej 12. Wię­cej infor­ma­cji o Festi­wa­lu, jak rów­nież zapi­sy i bile­ty moż­na zna­leźć na stro­nie festiwal.lublarp.pl.

LubLarp jest ini­cja­ty­wą Lubel­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Fan­ta­sty­ki „Cyta­de­la Syriu­sza”, a głów­ny­mi orga­ni­za­to­ra­mi są Jakub Barań­ski i Mar­cin Sło­wi­kow­ski. LubLarp Festi­wal został zre­ali­zo­wa­ny przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Lublin.


Opublikowano

w

przez

Tagi: