Olympic Carrier — postacie do wzięcia

Świat skoń­czył się 6 dni temu. Od tam­tej pory boha­te­ro­wie naszej nie­dziel­nej gry w nie­ustan­nym pośpie­chu prze­mie­rza­ją galak­ty­kę. My zaś słu­cha­my muzy­ki, dopra­co­wu­je­my ostat­nie szcze­gó­ły sce­no­gra­fii, szli­fu­je­my kar­ty postaci.

A Ty? Czy zde­cy­do­wa­łeś już, w któ­re­go z boha­te­rów chcesz się wcie­lić? Twar­dy kapi­tan, inte­li­gent­na łącz­no­ścio­wiec, czy może anar­chi­sta? Z nami możesz zostać kim zechcesz!

Jeśli jesz­cze się wahasz — przej­rzyj listę dostęp­nych posta­ci, wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy i 14 grud­nia wie­czo­rem wstąp na pokład Olym­pic Carrier!


Opublikowano

w

przez

Tagi: