Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

Po zagra­nicz­nych mediach prze­szła burza. The Daily Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Vani­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszyst­ko przez jed­ne­go lar­pa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wi­ście o Col­le­ge of Wizar­dry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skie­go Live­for­mu i duń­skie­go Rol­le­spils­fa­brik­ken.

Gra inspi­ro­wa­na świa­tem Harry’ego Pot­te­ra odby­ła się w listo­pa­dzie na pol­skim zam­ku Czo­cha, a przy­by­ło na nią oko­ło 190 uczest­ni­ków z 11 kra­jów całe­go świa­ta. Fabu­ła umiej­sco­wio­na zosta­ła w magicz­nym kole­dżu, do któ­re­go uczęsz­cza­ją absol­wen­ci szkół takich, jak zna­ne z ksią­żek J.K. Row­ling Hogwart, Beau­xba­tons czy Durm­strang. Gra­cze mie­li oka­zję wcie­lić się w m.in. stu­den­tów i nauczy­cie­li na Czo­sze. Oprócz uro­czy­sto­ści roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kie­go i pierw­szych zajęć z her­bo­lo­gii czy mugo­lo­znaw­stwa moż­na było wziąć udział w spo­tka­niach mniej lub bar­dziej taj­nych stu­denc­kich sto­wa­rzy­szeń czy odkry­wać tajem­ni­ce magicz­ne­go zam­ku. Larp odniósł wiel­ki suk­ces i odbił się sze­ro­kim echem w mediach.

Kolej­na edy­cja Col­le­ge of Wizar­dry  już w 2015 roku. Zapra­sza­my do śle­dze­nia stro­ny pro­jek­tu, a tak­że do obej­rze­nia fil­mu doku­men­tu­ją­ce­go wyda­rze­nie, stwo­rzo­ne­go przez gru­pę Cosmic Joke.


Opublikowano

w

przez

Tagi: