Strona główna » Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

Po zagranicznych medi­ach przeszła burza. The Dai­ly Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Van­i­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszys­tko przez jed­nego larpa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wiś­cie o Col­lege of Wiz­ardry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skiego Live­for­mu i duńskiego Rolle­spils­fab­rikken.

Gra inspirowana światem Harry’ego Pot­tera odbyła się w listopadzie na pol­skim zamku Czocha, a przy­było na nią około 190 uczest­ników z 11 kra­jów całego świa­ta. Fabuła umiejs­cowiona została w mag­icznym koledżu, do którego uczęszcza­ją absol­wen­ci szkół takich, jak znane z książek J.K. Rowl­ing Hog­wart, Beaux­ba­tons czy Durm­strang. Gracze mieli okazję wcielić się w m.in. stu­den­tów i nauczy­cieli na Czosze. Oprócz uroczys­toś­ci rozpoczę­cia roku aka­demick­iego i pier­wszych zajęć z her­bologii czy mugoloz­naw­st­wa moż­na było wziąć udzi­ał w spotka­ni­ach mniej lub bardziej tajnych stu­denc­kich sto­warzyszeń czy odkry­wać tajem­nice mag­icznego zamku. Larp odniósł wiel­ki sukces i odbił się sze­rokim echem w mediach.

Kole­j­na edy­c­ja Col­lege of Wiz­ardry  już w 2015 roku. Zaprasza­my do śledzenia strony pro­jek­tu, a także do obe­jrzenia fil­mu doku­men­tu­jącego wydarze­nie, stwor­zonego przez grupę Cos­mic Joke.

Przewiń do góry