Postaci na BSG – Olympic Carrier

Coraz bli­żej do nie­dziel­ne­go lar­pa Olym­pic Car­rier!

Od dzi­siaj przyj­mu­je­my zgło­sze­nia na kon­kret­ne posta­ci. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt mailo­wy na: info@bb3c.pl Zapew­nia­my wspar­cie przy kom­ple­to­wa­niu strojów.
 
Listę posta­ci może­cie zna­leźć w opi­sie gry.
 
Zapra­sza­my serdecznie!
 

Opublikowano

w

przez

Tagi: