Świąteczny larp – niespodzianka

Dziś prze­si­le­nie – wyjąt­ko­wa, naj­dłuż­sza noc w roku. Domknął się kolej­ny cykl natu­ry i czas wyru­szyć w kolej­ną dro­gę. Od jutra słoń­ca i świa­tła będzie coraz więcej.

Z tej oka­zji chcie­li­by­śmy życzyć Wam wszyst­kie­go dobre­go. Odwa­gi, by sta­wiać kro­ki w nowych kie­run­kach. Mądro­ści, by móc dobrze wyko­rzy­sty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dooko­ła, bo przy nich usy­cha­ją zło, gniew i strach. I szczę­ścia, bo bez jego dro­bin nie­wie­le moż­na zdziałać.

My mie­li­śmy w tym roku to szczę­ście, że zaufa­ła nam Klu­bo­ka­wiar­nia Bun­kier, w nie­dziel­ne wie­czo­ry odda­jąc swe podwo­je do naszej dys­po­zy­cji. Zdo­by­li­śmy się na odwa­gę, żeby spró­bo­wać regu­lar­nie pro­wa­dzić w Trój­mie­ście lar­py. Korzy­sta­jąc z doświad­cze­nia sta­ra­my się mądrze wybie­rać gry do repertuaru.

Jed­nak naj­bar­dziej cie­szy nas to, że wie­rzy­cie w tę ideę razem z nami. Szy­ku­je­cie stro­je, przy­cho­dzi­cie, gra­cie, dzie­li­cie się z nami swo­imi opi­nia­mi. Dzię­ki temu czu­je­my, że idea trój­miej­skie­go Black­Bo­xu ma sens.

Dzię­ku­je­my za to, że jeste­ście. Mamy też nadzie­ję, że w nad­cho­dzą­cym sezo­nie wciąż będzie­cie z nami, oraz że to gro­no stop­nio­wo się zwiększy.

Co praw­da kolej­ne gry zapla­no­wa­li­śmy już na sty­czeń – maj 2015, ale posta­no­wi­li­śmy uczcić z Wami naro­dzi­ny Black­Bo­xu. Dla­te­go ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie spe­cjal­ne, któ­re odbę­dzie się w nie­dzie­lę 28 grud­nia, tra­dy­cyj­nie w Klu­bo­ga­le­rii Bunkier.

W pro­gra­mie:
Świą­tecz­ny larp – nie­spo­dzian­ka,
– nowo­rocz­ne wróż­by na rok 2014,
– skła­da­nie życzeń i rytu­al­ne dzie­le­nie się mandarynkami.

Do zoba­cze­nia!


Opublikowano

w

przez

Tagi: