Strona główna » Świąteczny larp – niespodzianka
Piotr Budzisz | 21 grud­nia 2014 | Wieś­ci

Dziś prze­sile­nie – wyjątkowa, najdłuższa noc w roku. Domknął się kole­jny cykl natu­ry i czas wyruszyć w kole­jną drogę. Od jutra słoń­ca i światła będzie coraz więcej.

Z tej okazji chcielibyśmy życzyć Wam wszys­tkiego dobrego. Odwa­gi, by staw­iać kro­ki w nowych kierunk­ach. Mądroś­ci, by móc dobrze wyko­rzysty­wać to, co daje nam świat. Dobrych ludzi dookoła, bo przy nich usy­cha­ją zło, gniew i stra­ch. I szczęś­cia, bo bez jego drobin niewiele moż­na zdziałać.

My mieliśmy w tym roku to szczęś­cie, że zau­fała nam Klubokaw­iar­nia Bunki­er, w niedzielne wiec­zo­ry odd­a­jąc swe pod­wo­je do naszej dys­pozy­cji. Zdobyliśmy się na odwagę, żeby spróbować reg­u­larnie prowadz­ić w Trójmieś­cie larpy. Korzys­ta­jąc z doświad­czenia staramy się mądrze wybier­ać gry do repertuaru.

Jed­nak najbardziej cieszy nas to, że wierzy­cie w tę ideę razem z nami. Szyku­je­cie stro­je, przy­chodzi­cie, gra­cie, dzieli­cie się z nami swoi­mi opini­a­mi. Dzię­ki temu czu­je­my, że idea trójmiejskiego Black­Boxu ma sens.

Dzięku­je­my za to, że jesteś­cie. Mamy też nadzieję, że w nad­chodzą­cym sezonie wciąż będziecie z nami, oraz że to grono stop­niowo się zwiększy.

Co praw­da kole­jne gry zaplanowal­iśmy już na sty­czeń – maj 2015, ale postanow­iliśmy ucz­cić z Wami nar­o­dziny Black­Boxu. Dlat­ego serdecznie zaprasza­my na spotkanie spec­jalne, które odbędzie się w niedzielę 28 grud­nia, trady­cyjnie w Klubo­ga­lerii Bunkier.

W pro­gramie:
Świąteczny larp – niespodzian­ka,
– noworoczne wróż­by na rok 2014,
– składanie życzeń i rytu­alne dzie­le­nie się mandarynkami.

Do zobaczenia!

Przewiń do góry