Zmiana w programie

Dobre wie­ści na począ­tek tygo­dnia. Klu­bo­ga­le­ria Bun­kier zde­cy­do­wa­ła się na sta­łą współ­pra­cę z nami! Dziękujemy! 

W związ­ku z tym już teraz może­my potwier­dzić, że na pew­no spo­tka­my się na  kolej­nych odsło­nach trój­miej­skie­go BlackBoxu. 

Wia­do­mość od Bun­kra wpły­nę­ła na naszą decy­zję o zmia­nie har­mo­no­gra­mu gier. Zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­su­nąć jeep­form Kusze­nie / Zba­wie­nie na jed­ną ze stycz­nio­wych edy­cji. Zamiast tego w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 14 grud­nia, oprócz gry Olym­pic Car­rier będzie­cie mogli wziąć udział w kome­dii Sokra­tes.

Sokra­tes to jeep­form autor­stwa Doro­ty Kali­ny Tro­ja­now­skiej, opo­wia­da­ją­cy o pery­pe­tiach czwór­ki stu­den­tów miesz­ka­ją­cych pod jed­nym dachem w trak­cie zagra­nicz­ne­go sty­pen­dium. Jak do tej pory każ­dej odsło­nie towa­rzy­szy­ła spo­ra daw­ka śmie­chu, wywo­ła­na ogry­wa­niem ste­reo­ty­pów. Nie wąt­pi­my, że i tym razem będzie podobnie.

Pro­po­zy­cja skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich, któ­rzy zamiast gubić się w odmę­tach kosmo­su na pokła­dzie trans­por­tow­ca Olym­pic Car­rier wolą spró­bo­wać odna­leźć się wśród obco­kra­jow­ców na małej, cia­snej, wspól­nej stan­cji. Zapraszamy!


Opublikowano

w

przez

Tagi: